Wykaz nieprawidłowości kontrolowanych jednostek dot. psychiatrii dziecięcej.

Najwyższa Izba Kontroli w państwie przeprowadziła ocenę sytuacji leczenia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w (latach 2017-2019). Raport do informacji publicznej udostępniła w dniu 15 września 2020r.
Raport posiada 151 stron wyniku kontroli i załączników. W jednym z nich jest tabela z 22 jednostkami kontrolowanymi. W 17 z nich wykryto nieprawidłowości.

O skandalicznych nadużyciach i brakach w psychiatrii dzieci i młodzieży pisaliśmy tutaj:

Wykaz nieprawidłowości w  jednostkach poddanych kontroli NIK:

Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 5,00-952 Warszawa
1. Brak poprawy opieki nad dziećmi i młodzieżą w lecznictwie psychiatrycznym i niewdrożenie nowego modelu tej opieki.
2. Brak rekomendacji dotyczących poprawy opieki nad dziećmi i młodzieżą w lecznictwie psychiatrycznym.
3. Brak skutecznego postępowania wobec znacznego zróżnicowania terytorialnego w dostępności do świadczeń opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.
4. W okresie objętym kontrolą nie wzrosła znacząco liczba psychiatrów dzieci i młodzieży, nie doszło do bardziej równomiernego rozmieszczenia na terenie kraju podmiotów leczniczych udzielających świadczeń psychiatrycznych dzieciom i młodzieży.
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o.Zagórze, 05-462 Wiązowna
Szpital prowadził odrębnie dla Oddziału dla Dzieci i Oddziału dla Młodzieży rejestr osób przyjętych do Szpitala bez zgody, co naruszało § 8 ust. 2 obowiązującego do 31 grudnia 2018 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego oraz art. 30b ust. 2 UZP. W 2017 r. Spółka nie prowadziła rejestru osób przyjętych bez zgody do Oddziału dla Dzieci, pomimo takiego obowiązku wynikającego z § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawieszczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznegoz 2012 r. W okresie 2018–I kw. 2019 r. w Szpitalu prowadzony był w formie papierowej rejestr osób przyjętych do Szpitala bez zgody, co naruszało art. 30b ust. 4 UZP.Warunki pobytu osób małoletnich na Oddziale dla Dzieci nie odpowiadały obowiązującym wymogom prawa. Nierzetelnie dokumentowano czynności zastosowanego przymusu bezpośredniego. W Szpitalu obowiązywała procedura zastosowania przymusu bezpośredniego, która nie została zaktualizowana do obowiązujących przepisów. W 13 indywidualnych dokumentacjach medycznych pacjentów brak było numeracji stron, co stanowiło naruszenie wymogu określonego w § 5 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, ul. Zamkowa 1, 66-003 Zabór Szpital Psychiatryczny
Obsada psychologów w roku 2018 i w I kwartale 2019 r. była niższa od wymaganej przepisami. Brak było wymaganych planów zajęć rehabilitacyjnych. Prowadzono dokumentację medyczną z naruszeniem przepisów. Niezgodności kodu rozpoznania głównego przekazanego do NFZ z wynikającym z dokumentacji medycznej, a w efekcie uzyskanie z NFZ kwoty wyższej od należnej z tytułu udzielonych świadczeń o blisko 8 tys. zł. W stosowaniu przymusu bezpośredniego brały udział osoby, które nie zostały poinformowane o okolicznościach, zasadach i sposobie zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, co stanowiło naruszenie art. 18 c ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. W sprawie sposobu stosowania.W przypadku dwóch skarg z trzech, które wpłynęły do Szpitala stwierdzono naruszenie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (na jedną skargę nie udzielono odpowiedzi, na jedną skargę udzielono odpowiedzi z przekroczeniem terminu o jeden dzień).
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole, ambulatoryjna opieka zdrowotna
Czas pracy Poradni był krótszy od czasu wynikającego z umów zawartych z OW NFZ. Nieprawidłowo realizowano obowiązki informacyjne. Naruszono wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa. Wola-Śródmieście ul. E. Ciołka 11, 01-445 Warszawa
NIK zwracała uwagę, że koszty ponoszone przez Poradnię Zdrowia Psychicznego były wyższe niż środki przekazywane w ramach umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w całym okresie objętym kontrolą. Dostępność do świadczeń w kontrolowanym okresie zmniejszyła się od drugiej połowy 2017 r. z uwagi na braki personelu medycznego i związany z tym brak obsługi pacjentów jeden dzień w tygodniu.
Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej Nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą, ul. Jana III Sobieskiego 7A, 42-200 Częstochowa
W sprawozdaniu statystycznym MZ-15 za 2017 r. i 2018 r. nie wykazano danych o liczbie pacjentów, wobec których był stosowany system opieki czynnej, w wyniku czego informacje przekazywane do Ministerstwa Zdrowia były niezgodne ze stanem faktycznym.W pięciu kartach historii choroby (9,1% spośród kart objętych badaniem) nie zachowano chronologii wpisów, a w trzech kartach (5,5%) nie ponumerowano wszystkich stron. Prawidłową chronologię wpisów i właściwą numerację stron przywrócono w trakcie kontroli NIK.
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrii im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec
W szpitalu nie zapewniono konsultowania wszystkich odmów przyjęcia dziecka do Szpitala z ordynatorem oddziału, do którego dziecko miałoby być przyjęte, albo jego zastępcą, albo lekarzem kierującym tym oddziałem, co było niezgodne z § 13 ust. 5 rozporządzenia w sprawie udzielania świadczeń. Na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży nie ustalano indywidualnych planów rehabilitacji, co było niezgodne z § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych.
Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, ul. Jana III Sobieskiego 83, 43-300 Bielsko-Biała
W Oddziale nie sporządzano w wymagany sposób indywidualnych planów rehabilitacji leczonych pacjentów w sposób uwzględniający planowany indywidualny wymiar zajęć rehabilitacyjnych pacjenta, co było niezgodne z § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacyjnych.
Wojewódzki Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu ul. Henryka Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz
W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że w tym okresie psychoterapeuci nie udzielali usług psychoterapeutycznych dzieciom i młodzieży w trybie ambulatoryjnym, mimo że Szpital zobowiązał się do tego w umowach z NFZ
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, ul. Dąbrowskiego 15,11-500 Giżycko.
Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w niepełnym zakresie zapewniła dostępność świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach ambulatoryjnych. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niższej liczby godzin świadczeń zrealizowanych przez lekarzy i psychologów w Poradni w stosunku do określonych w kontrakcie z NFZ oraz braku zapewnienia gwarantowanej liczby godzin pracy lekarza w Poradni, wymaganej przepisami.
Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn
Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła braku wymaganego przepisami prawa, swobodnego dostępu do łóżek pacjentów w dwóch salach oddziału psychiatrycznego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opoluul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole. Szpital
Niewłaściwie organizowano pracę personelu pielęgniarskiego w okresie od kwietnia 2017 r. do połowy czerwca 2018 r., w szczególności dopuszczono do pełnienia jednoosobowych dyżurów pielęgniarskich w godzinach popołudniowych i nocnych przez ratownika medycznego. Zaniechano tworzenia indywidualnego planu rehabilitacji. Dopuszczono do naruszenia zasad szczegółowych stosowania przymusu bezpośredniego.
Specjalistyczny Szpital im. ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice
Co najmniej cztery przypadki zaniechania umieszczenia zgłaszających się do jednostki pacjentów na listach oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych, a także nie udzielono tym osobom świadczeń zgodnie z wymaganą kolejnością zgłoszeń.
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
W roku 2019 świadczenia w Poradni realizowane były w sposób niezgodny z postanowieniami załącznika nr 2 – Harmonogram zasoby do umowy nr 0901004604201901 zawartej POW NFZ, ponieważ świadczenia medyczne nie były realizowane przez wszystkie osoby wskazane przez Szpital w tym załączniku, jak również w przewidzianych umownie godzinach. Dane wskazane w załączniku nr 2 nie były aktualizowane na bieżąco zgodnie z postanowieniami umów zawartych z POW NFZ w Rzeszowie. Dokumentacja medyczna prowadzona była w Poradni nierzetelnie (w roku 2017 w zbadanej dokumentacji medycznej udokumentowano 392 udzielone świadczenia, podczas gdy POW NFZ w Rzeszowie rozliczył 621 takich świadczeń. Różnica wynosiła 229 świadczeń. W roku 2018 w zbadanej dokumentacji medycznej udokumentowano 409 udzielonych świadczeń, podczas gdy POW NFZ w Rzeszowie rozliczył 556 takich świadczeń. Różnica wynosiła 147 świadczeń). Dostęp do świadczeń oraz rejestracji Poradni (w tym telefonicznej) realizowany był w godzinach niezgodnych z zasadami określonymi w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala.
Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, 37-710 Żurawica
Nie zapewniono przez Poradnię w okresie objętym kontrolą wymaganego stanu zatrudnienia lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej „RELACJA” Renadiusz Petela, Michał Barszczewski sp. J.,ul. Nowa 2A, 65-339 Zielona Góra
1. Występowały ograniczenia w dostępności świadczeń opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, tj. wydłużony czas oczekiwania na diagnostykę psychologiczną, na psychoterapię oraz na poradę lekarską.
2. Nie osiągnięto stanu pożądanego przez kierownictwo, pozwalającego na udzielanie świadczeń na bieżąco, tj. zwiększenia zatrudnienia lekarzy oraz psychologów z kwalifikacjami psychoterapeuty.
3. Faktyczne zatrudnienie personelu fachowego nie było w pełni zgodne z wymiarem i godzinami udzielania świadczeń wykazanych w załączniku do umowy z LOW NFZ.
4. W odniesieniu do warunków lokalowych, wyposażenia i prowadzenia dokumentacji medycznej stwierdzono:
– dokumentacja medyczna pacjentów była prowadzona z naruszeniem obowiązujących wymagań;
– w kartach historii zdrowia i choroby nie odnotowano 11 wpisów wizyt, natomiast świadczenia te zostały przedstawione do rozliczenia przez LOW NFZ;
– zakres informacji dla pacjentów na temat udzielania świadczeń nie był w pełni zgodny z treścią obowiązujących regulacji.
Smodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum leczenia Dzie4ci i Młodzieży w Zaborze. Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Zamkowa 1, 66-003 Zabór
Wartość zarówno zakontraktowanych, jak i wykonanych świadczeń finansowanych ze środków NFZ zmniejszyła się w 2018 r. w stosunku do 2017 r., a czas oczekiwania na poradę w tym okresie wydłużył się o 4–5 dni, wahając się pomiędzy 23 a 39 dniami.Poradnia nie spełniała wymogów dotyczących czasu pracy personelu. Stwierdzono nierzetelne wykazywanie personelu udzielającego świadczeń jako zasoby za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy, w wysokości wyższej niż faktyczna.W przypadku warunków lokalowych, wyposażenia i prowadzenia dokumentacji medycznej stwierdzono:
– informowanie pacjentów (świadczeniobiorców) na temat udzielania świadczeń w Poradni, w sposób nie w pełni zgodny z obowiązującymi wymaganiami;
– prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów z naruszeniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.;- niezgodność wpisów zamieszczonych w indywidualnej dokumentacji medycznej 15 pacjentów ze świadczeniami raportowanymi i sfinansowanymi przez NFZ na łączną kwotę 8274,75 zł.

Zobacz również:


Jowita Kowszyn- Sumara

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *