List do Prezydenta RP z wezwaniem do niepodpisywania ustawy o zmianie prawa górniczego i geologicznego

W artykule znajdziecie treść listu do Prezydenta RP z wezwaniem do nie podpisywania ustawy o zmianie prawa górniczego i geologicznego (Druk nr: 3238), autorstwa inż. Teresy Adamskiej oraz mecenas Katarzyny Tarnawy- Gwóźdź. Na końcu artykułu możecie go pobrać.

“Szanowny Pan Prezydent
Andrzej Duda
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00–902 Warszawa
listy@prezydent.pl

Szanowny Panie Prezydencie,

Jako przedstawiciele Narodu Polskiego, wzywamy Pana do nie podpisywania Ustawy o Zmianie ustawy prawo geologiczne i Górnicze (Druk nr: 3238) i natychmiastowego skierowania przedmiotowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego jako projektu rażąco naruszającego naszą Konstytucję RP, w tym podstawowe zasady państwa prawa oraz fundamentalnych zasad praw i wolności obywatelskich.

Wśród bardzo niepokojących zapisów przedmiotowej ustawy należy wskazać:

  1. Zatłaczanie spalin pod ziemię do górotworów pod domy Polaków i istniejącą infrastrukturę, powodujące bezpowrotne skażenie wód pitnych i gleb (zakwaszenie kwasem węglowym) z nieuniknionymi skutkami wycieków na powierzchnię, powodującymi duszenie wszystkiego co żywe;
  2. Zatłaczanie spalin pod ziemię do górotworów odbiera Polakom na zawsze możliwość korzystania z wód geotermalnych oraz solanek. Eliminacja wielkich obszarów występowania geotermii w Polsce poprzez utworzenie składowisk spalin ponad poziomami gorących solanek i wód oraz gorących skał. Przez składowisko spalin w którym CO2 zostanie zatłoczony i sprężony z objętości 1000 m3 do 2,7 m3 nigdy już nie będzie można wykonać odwiertu geotermalnego, bo skutkowałoby to erupcją sprężonych spalin i katastrofą z wieloma ofiarami w ludziach.
  3. Wywłaszczenie dotychczasowych właścicieli nieruchomości leżących nad złożami, poprzez nieuwzględnianie ich jako strony w pracach poszukiwawczych na ich terenie oraz w procesie wydawania koncesji na eksploatację tych złóż bez jakiegokolwiek odszkodowania;
  4. Ustawa nie przewiduje żadnego trybu odwoławczego od jednoosobowych decyzji Głównego Geologa Kraju co jest całkowicie sprzeczne z zasadami kodeksu postępowania administracyjnego i w sposób rażący narusza podstawowe prawa Obywateli RP.
  5. Nakazanie samorządom umieszczania rozpoznanych złóż w planach ogólnych i miejscowych gmin bez prawa zabudowy tych terenów, pod karą płacenia wysokich grzywien; co skutkować będzie całkowitą blokada rozwoju każdej gminy leżącej nad złożami.
  6. Wydawanie koncesji na działalność górniczą, w tym zatłaczania spalin z opinią samorządów ograniczoną tylko co do zgodności zamierzonej działalności górniczej z uwidocznionymi wcześniej z nakazu ustawowego przez samorządy w planach złożami, co w praktyce wyklucza im wszelką możliwość sprzeciwu, również na drodze sądowej, bo koncesja jest ostatecznym aktem prawnym;
  7. Dopuszczenie do składowisk spalin w Polsce wszystkich krajów członkowskich UE.

Wszyscy posłowie, którzy zagłosowali za przyjęciem tych zmian, wzięli na swoje sumienia ludzkie tragedie.

Panie Prezydencie,
tak radykalne zmiany w wykorzystaniu złóż naturalnych oraz geotermii bezwzględnie wymagają:
A. ogólnonarodowego referendum jako sprawy niezwykle istotne o znaczeniu ogólnonarodowym o bezpośrednim wpływie na środowisko, na zdrowie, życie, prawa i wolności Polaków, w tym ich własność prywatną,

Zgodnie z treścią pkt 19 Dyrektywy PE i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009r. tzw. Dyrektywy CCS W sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla L 140/116, cyt.:
„(19) Państwa członkowskie powinny zachować prawo do wskazania na swoim terytorium obszarów, na których można lokalizować składowiska. Obejmuje to prawo państw członkowskich do dopuszczania składowania na części lub całości ich terytorium lub do opowiedzenia się za jakimkolwiek innym wykorzystaniem struktur podziemnych, takim jak poszukiwania, produkcja i składowanie węglowodorów lub geotermalne wykorzystanie warstw wodonośnych. W tym kontekście państwa członkowskie powinny w szczególności w należyty sposób uwzględnić inne związane z energią warianty wykorzystania potencjalnego składowiska, w tym warianty o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa dostaw energii danego państwa członkowskiego lub rozwoju odnawialnych źródeł energii”.

Wobec takiego zapisu w Dyrektywie, bezwzględnie należy ogłosić Referendum Narodowe z następującym pytaniem:

  • Czy Polska ma zatłaczać pod ziemię spaliny z elektrowni, elektrociepłowni i spalarni odpadów, czy będzie wykorzystywała odnawialną energię z geotermii oraz własne zasoby gazu ziemnego?

Brak referendum ogólnokrajowego będzie stanowiło, iż ustawa została wprowadzona do polskiego systemu prawnego z rażącym naruszeniem Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z dnia 25 czerwca 1998 r., Dz.U. 2003 nr 78 poz. 706.

B. Wykonania Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wprowadzenia w Polsce technologii CCS dla składowisk podziemnych CO2, ponieważ składowiska te mogą objąć obszar ponad ½ powierzchni kraju

C. Wielowariantowej analizy kosztów i korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych ze wskazaniem i udokumentowaniem wyboru wariantu optymalnego dla różnych technik i technologii wytwarzania energii, w tym wykorzystania technologii CCS.

Z uwagi na powyższe, wzywamy Pana do natychmiastowej interwencji, w celu dogłębnego zbadania w/w aspektów i reagowania na grożące polskiemu społeczeństwu niebezpieczeństwo w postaci doświadczenia, którego nie odważył się zrobić żaden z krajów członkowskich UE na swoich Obywatelach.

Zaniepokojony/a Polak/a”

LIST DO POBRANIA:

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *