PISMO:żądanie do posłów o natychmiastowe odrzucenie druku 3238

Mec. Katarzyna Tarnawa- Gwóźdź przygotowała pismo do posłów z żądaniem natychmiastowego wycofania druku 3238. Temat szczegółowo omówiła w materiale filmowym, który znajdziecie pod linkiem:

https://fb.watch/lOIKw4AD68/

Treść pisma, które znajdziecie na końcu artykułu w formie do pobrania:

Szanowna Pani Poseł,

Szanowny Panie Pośle,

Wzywam Państwa do natychmiastowego odrzucenia druku nr: 3238 – zmiany do prawa geologicznego i górniczego 

który został przeprowadzony z rażącym naruszeniem Konstytucji RP oraz Regulaminem Sejmu RP i będzie niósł dla Polski i Polaków katastrofalne skutki na wielu płaszczyznach, w tym stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia Polaków, prawa własności prywatnej oraz dóbr narodowych.

W załączeniu przedkładam analizę procesu legislacyjnego. Zmiany do ustawy powinny być w całości odrzucone chociażby z uwagi na proponowany zapis w art. 10 ust.1 pgg, w którym do naturalnie w litosferze występujących złóż kopalin dopisuje się wodór, świadczy to o totalnej niekompetencji projektodawców zapisów zmian ustawy oraz z uwagi na rażące naruszenie procedury legislacyjnej.

  1. Analiza prawna procesu legislacyjnego

Proces legislacyjny druku nr: 3238 został przeprowadzony z rażącym naruszeniem Regulamin Sejmu M.P.2022.990 t.j. z dnia 2022.10.18. i powinien ulec odrzuceniu w całości, gdyż głosowanie nad projektem w dniu 13 czerwca 2022 r. odbywało się bez wymaganego kworum !

Dnia 13 czerwca 2023 r. druk nr: 3238 skierowano do I czytania w dwóch komisjach działających łącznie do: Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych (nr: 169) oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (nr: 162).

Zgodnie z treścią art.  190. Regulaminu Sejmu RP [Tryb uchwalania ustaw, uchwał i innych rozstrzygnięć], cyt.: „Sejm uchwala ustawy większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały i inne rozstrzygnięcia, jeżeli przepisy Konstytucji, ustaw albo Regulaminu Sejmu nie stanowią inaczej’.

Aktualny skład Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych (ESK) wynosi:  34 posłów,

Aktualny skład Komisji  Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wynosi: 40 posłów,

Suma: 74 posłów. 

Należy wskazać, iż nad wszystkimi poprawkami podczas I głosowania w dniu 13 czerwca 2023 r. głosowało: 21, a niekiedy 20 posłów, co oznacza, iż nie było wymaganego kworum !

Powyższe oznacza, iż cały proces legislacyjny nad Drukiem nr: 3238 jest nieważny !

Analiza: r. pr. Katarzyna Tarnawa – Gwóźdź

  1. Analiza merytoryczna projektu ustawy – Druk nr: 3832

Należy wskazać na treść Dyrektywy PE i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009r. tzw. Dyrektywy CCS W sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla L 140/116, cyt.:

„(19) Państwa członkowskie powinny zachować prawo do wskazania na swoim terytorium obszarów, na których można lokalizować składowiska. Obejmuje to prawo państw członkowskich do dopuszczania składowania na części lub całości ich terytorium lub do opowiedzenia się za jakimkolwiek innym wykorzystaniem struktur podziemnych, takim jak poszukiwania, produkcja i składowanie węglowodorów lub geotermalne wykorzystanie warstw wodonośnych. W tym kontekście państwa członkowskie powinny w szczególności w należyty sposób uwzględnić inne związane z energią warianty wykorzystania potencjalnego składowiska, w tym warianty o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa dostaw energii danego państwa członkowskiego lub rozwoju odnawialnych źródeł energii”. 

Wobec takiego zapisu w Dyrektywie, Senat powinien ogłosić Referendum Narodowe:

1. Czy Polska ma zatłaczać pod ziemię spaliny z elektrowni, elektrociepłowni i spalarni odpadów, czy będzie wykorzystywała odnawialną energię z geotermii, gdyż proces wtłaczania całkowicie wyklucza na zawsze możliwość korzystania z wód termalnych ?

Komentarz 

Dyrektywa CCS wskazuje jednoznacznie, że zatłaczanie dwutlenku węgla pod ziemię wyklucza możliwość, poszukiwania i eksploatacji gazu ziemnego i ropy oraz wykorzystanie geotermii jako źródła energii. Wykluczenie to jest trwałe, na wiele setek lat. Spaliny zatłoczone pod ziemię nie będą nigdy do jakiegokolwiek wykorzystania gospodarczego, a ich wyciek lub nagłe uwolnienie to katastrofa dla życia ludzi i zwierząt.

Z Dyrektywy wynika również, że kraj członkowski, który zdecyduje się na wdrożenie technologii CCS, czyli zatłaczania pod ziemię sprężonego dwutlenku węgla, nie będzie mógł odmówić innym krajom członkowskim do korzystania ze składowisk na jego terytorium.

W Dyrektywie czytamy:

(24) Składowiska nie powinny być eksploatowane bez pozwolenia na składowanie. Pozwolenie na składowanie powinno być głównym instrumentem zapewniającym spełnienie zasadniczych wymogów niniejszej dyrektywy i tym samym — geologiczne składowanie bezpieczne dla środowiska. Przy udzielaniu pozwoleń na składowanie pierwszeństwo przed innymi konkurentami należy przyznać posiadaczowi pozwolenia na poszukiwania, ponieważ to on przeważnie dokonał istotnych inwestycji.

Komentarz:

W proponowanych zmianach w ustawie nie wymaga się od podmiotów, które dostaną pozwolenie na składowanie etapu poszukiwania takich składowisk. Oznacza to, że ustawodawca z góry zakłada, że każde składowisko w Polsce, będzie otwarte dla konkurencji z krajów UE.

W Dyrektywie czytamy:

(38) Dostęp do sieci transportowych i składowisk CO2, niezależnie od geograficznej lokalizacji potencjalnych użytkowników w Unii, mógłby stać się warunkiem rozpoczęcia konkurencyjnej działalności na wewnętrznym rynku energii elektrycznej i ciepła w zależności od względnych cen dwutlenku węgla i CCS. W związku z tym należy dokonać ustaleń zapewniających potencjalnym użytkownikom uzyskanie tego dostępu. Powinno to nastąpić w sposób określony przez każde państwo członkowskie, z uwzględnieniem celu obejmującego równy, otwarty i niedyskryminacyjny dostęp, a także biorąc pod uwagę, między innymi, możliwości w zakresie transportu i składowania, które są dostępne lub które można w rozsądny sposób udostępnić, a także proporcjonalny udział ich obowiązków redukcji CO2 zgodnie z międzynarodowymi instrumentami prawnymi i przepisami wspólnotowymi, które mają być wypełnione przez CCS. Rurociągi służące do transportu CO2 powinny w miarę możliwości być tak zaprojektowane, aby ułatwiać dostęp strumieniom CO2 spełniającym rozsądne  minimalne progi w zakresie składu. Państwa członkowskie powinny również stworzyć mechanizm rozstrzygania sporów, aby umożliwić sprawne rozstrzyganie sporów dotyczących dostępu do sieci transportowych i składowisk.

Komentarz:

Polska stanie się krajem spalania odpadów z całej UE i krajem podziemnych składowisk spalin ze wszystkich spalarni w UE i w Polsce. Obecnie toczy się batalia w wielu miastach Polski o lokalizację i dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponad 70 spalarni.

Niezależnie od powyższych proponowanych poprawek w projekcie zmian druk 3238, projekt ten powinien zostać w całości odrzucony przez Senat

Opracowanie:

Zespół ekspertów stowarzyszenia  „Centrum Rozwoju im. Eugeniusza Kwiatkowskiego” z Łodzi, pod redakcją Prezesa – Teresy Adamskiej; Łódź, dn. 11.07.2023 r.

Dodatkowo należy wskazać, iż:

– Wtłaczanie spalin pod ziemię nie stanowi „ekologicznego” rozwiązania, a wręcz przeciwnie doprowadzi do skażenia ziemi oraz może doprowadzić do skażenia podziemnych wód pitnych,

– Wtłaczanie spalin pod ziemię stanowi śmiertelne zagrożenia dla ludzi i innych organizmów żywych, gdyż grozi erupcjami oraz trzęsieniami ziemi o czym świadczy zapis projektu ustawy o odszkodowaniach z powyższego tytułu,

– Projekt ustawy przewiduje wywłaszczanie Polaków z ich nieruchomości bez odszkodowania oraz bez możliwości odwołania od jednoosobowej decyzji Głównego Geologa Kraju, co stanowi rażące naruszenie fundamentalnych zasad Konstytucji RP, etc.

Przyjęcie przez sejm Druku nr: 3238 pomimo głosu Polaków oraz wbrew decyzji Senatu RP będzie stanowić zdradę Polski i Polaków, dlatego wzywam Państwa do natychmiastowego odrzucenia tego haniebnego projektu !!!

Zbliżają się wybory, po czyjej stronie Państwo jesteście ? Kto na Was głosuje i Was wybiera ? 

Będziemy się Państwu uważnie przyglądać !”

Mapka do pobrania:

https://skladowanie.pgi.gov.pl/twiki/pub/CO2/CelProjektu/mapaco2_big.jpg

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *