Wstrząsająca sytuacja nauczycielki, która odmówiła zakładania maseczki. Może stracić pracę.

W ostatnim czasie za nic ma się głosy rzeszy naukowców, lekarzy i prawników z całego świata, którzy podważają pod kątem prawnym, medycznym, naukowym i racjonalnym covidową narrację. Różnymi technikami próbuje się wyciszyć te głosy, a nawet zamknąć usta tym ekspertom. Różne metody karania stosuje się wobec osób, które nie chcą poddawać się nielegalnym przepisom. Różnymi sposobami próbuje się narzucać i egzekwować postępowanie, które nie jest zgodne z obowiązującym prawem w Polsce, a przede wszystkim z aktem prawnym najwyższego rzędu jakim jest Konstytucja RP.

Otrzymaliśmy kolejne niepokojące zgłoszenie. Do grona osób, wobec których stosuje się metody dyscyplinujące, dołączyła nauczycielka z Lublina, która przeszła przez wiele przeciwności. Zdaje się, że skala wyprodukowanych problemów jest już na tyle wysoka, że aż ciężko uwierzyć, że ma ona miejsce i nie widać jej końca. Obecnie czeka nauczycielkę sprawa dyscyplinarna w Kuratorium Oświaty, może stracić pracę, lub pożegnać się ze swoim zawodem na jakiś czas, a nawet na zawsze. Czy doszło do popełnienia przestępstwa związanego ze stanowiskiem pracy, że taka sytuacja ma miejsce? Nie! Nauczycielka odmawiała zakrywania ust i nosa.

Maseczkowa historia Pani Małgorzaty, dynamiczna skala problemów, które ją spotkały przez nie zakrywanie ust i nosa. Może stracić pracę. 28 marca 2022 r. w obronie nauczycielki odbędzie się protest pod Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Małgorzata Chodkowska jest nauczycielem bibliotekarzem, posiada kwalifikacje do nauczania języka polskiego również jako obcego oraz do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie. Pracuje w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów w Lublinie. W dniu 29 kwietnia 2021 r. wystosowała do dyrektora szkoły zapytanie wraz z odmową noszenia maski w trakcie świadczenia pracy.
12 maja 2021 r. pracodawca udzielił Pani Małgorzacie kary upomnienia.
W dniu 13 maja 2021 r. nauczycielka złożyła sprzeciw od decyzji o udzieleniu jej kary upomnienia.

Doszło do sytuacji, w której od dnia 4 maja 2021 r. wicedyrektor nie pozwalał jej wejść do szkoły celem świadczenia pracy, 17 maja 2021 r. nauczycielka wysłała drogą elektroniczną do Okręgowego Inspektoratu Pracy PIP w Lublinie prośbę o zbadanie zasadności odsuwania jej od świadczenia pracy przez pracodawcę w związku z odmową zasłaniania ust i nosa maską w trakcie świadczenia pracy.
W dniu 19 maja 2021 Pani Małgorzata udzieliła pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania jej przed sądami, organami i instytucjami państwowymi, samorządowymi i prywatnymi wynikającymi z jej zatrudnienia w ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie. 27 maja 2021 r. otrzymała od pracodawcy odpowiedź na zapytanie z dnia 29 kwietnia 2021 oraz odrzucenie wniesionego przez nauczycielkę 13 maja 2021 r. sprzeciwu od wymierzonej kary upomnienia. Wobec powyższego upoważniła mecenas, której udzieliła pełnomocnictwa do złożenia pozwu do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niej kary.
18 czerwca 2021 r. Okręgowy Inspektorat Pracy PIP w Lublinie odnosząc się do kwestii zastosowania wobec Pani Małgorzaty odsunięcia od pracy stwierdził, że zastosowany środek nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa pracy i jest środkiem zbyt daleko idącym. W związku z odpowiedzią z PIP, 21 czerwca 2021 r. nauczycielka wystosowała do pracodawcy prośbę o niezwłoczne umożliwienie świadczenia pracy na zajmowanym przez nią stanowisku.
W dniu 24 czerwca 2021 r. usiłowała wspomóc się interwencją policji w domaganiu się prawa do świadczenia pracy. Niestety, odmówiono nauczycielce przybycia, argumentując odmowę brakiem wyroku
sądowego.

1 lipca 2021 r. pracodawca poinformował nauczycielkę, że w pełni podtrzymuje dotychczasowe stanowisko i wyjaśnia, iż nie odsunął jej od świadczenia pracy i nie pozbawił wynagrodzenia. Powołując się na liczne przepisy prawa pouczył, iż odmowa zakładania
maski cyt.: “oznacza również odmowę świadczenia pracy w obowiązujących warunkach” i “w związku z powyższymi okolicznościami” oczekuje od Pani Małgorzaty “postawy i zachowania zgodnego z prawem”, “a nie „zakłócania porządku chociażby poprzez wzywanie do szkoły organów ścigania przestępstw”.
W dniu 12 sierpnia 2021 r. strona pozwana przeze nauczycielkę do sądu pracy wniosła o odrzucenie żądań pozwu.
W efekcie podjęcia szeregu czynności formalnych przez pełnomocnika nauczycielki żądanie odrzucenia pozwu nie zostało uwzględnione przez sąd.
13 sierpnia 2021 r. sąd postanowił o skierowaniu sprawy do mediacji, na którą Pani Małgorzata wyraziła zgodę.
30 sierpnia 2021 r. dyrektor szkoły w obecności zakładowego inspektora pracy i społecznego inspektora pracy usiłowała nauczycielkę nakłonić do założenia maski, jako że, wg pani dyrektor, był to warunek niezbędny dla jej uczestnictwa w zebraniu Rady Pedagogicznej, zwołanym na ten dzień i w świadczeniu pracy od 1 września 2021 r. Pracodawca zapytał Panią Małgorzatę czy posiada przeciwwskazania do noszenia maski i ewentualnie mogłaby przedstawić stosowne zaświadczenie. Odpowiedź nauczycielki była negatywna. Wówczas padło stwierdzenie, że konsekwencją tego “uporu” może być wstrzymanie wynagrodzenia i dyscyplinarne zwolnienie z pracy. Ze spotkania miała być sporządzona notatka służbowa, której dotychczas nie otrzymała.

Ponieważ w dalszym ciągu nie pozwalano wejść nauczycielce do szkoły, 7 września 2021 r. poprosiła wicedyrektora o pisemne potwierdzenie tej decyzji. Wicedyrektor odmówił takiego potwierdzenia, wobec
powyższego weszła do gabinetu pedagoga szkolnego – swojego miejsca przebywania w siedzibie zastępczej, jako że budynek ZSE im. A. i J. Vetterów był w remoncie i zajęcia odbywały się w lokalizacjach zastępczych na terenie innych placówek oświatowych. Po dwóch godzinach odbyło się tam spotkanie “wychowawcze”, podczas którego wicedyrektor,
zakładowy inspektor BHP i pedagog szkolny usiłowali nauczycielkę nakłonić do założenia maski. Na stanowczą odmowę wicedyrektor polecił jej opuścić budynek szkoły. Zakładowy inspektor BHP zadeklarował wysłanie na pocztę służbową nauczycielki notatki z tego spotkania. Notatka do tej pory nie dotarła. 4 listopada 2021 r. w Kancelarii Adwokackiej i Mediacyjnej w Lublinie przeprowadzone zostały mediacje, które zakończyły się brakiem zawarcia ugody. 5 listopada 2021 r. nauczycielka stanowczo zażądała dopuszczenia do świadczenia pracy. Wicedyrektor wezwał patrol policji w celu cyt.: “interwencji w zaistniałej sytuacji wykroczenia przeciw w/w przepisom”, których cały szereg został wymieniony. Policjanci zaproponowali Pani Małgorzacie przyjęcie mandatu, którego nie przyjęła, i opuścili budynek szkoły. Przybyła na tę okoliczność dyrektor szkoły wręczyła protokół z niedopuszczenia pracownika do pracy, po czym poleciła opuszczenie szkoły. Od tego dnia, tj. od 5 listopad 2021 r. do 8 marca 2022 r. otrzymywała taki protokół, który był wręczany osobiście przez dyrektor szkoły w asyście wicedyrektora ewentualnie zakładowego inspektora BHP lub pracownika działu kadr szkoły.

5 listopada 2021 r. nauczycielka wystosowała do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie wniosek o sprawdzenie zasadności niedopuszczania jej do pracy przez dyrektora szkoły w związku z odmową zasłaniania ust i nosa maską ochronną. Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów inspektor pracy stwierdził, iż nie znajduje podstaw prawnych legitymizujących takie działanie pracodawcy.
30 listopada 2021 r. dyrektor szkoły wystosowała do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim zawiadomienie o popełnieniu przez nauczycielkę czynu
naruszającego prawa i dobro dziecka. W związku z powyższym 7 grudnia 2021 r. rzecznik wszczął postępowanie wyjaśniające. Dyrektor szkoły w w/w zawiadomieniu podał 27 świadków, w tym 8 uczniów szkoły. Nauczycielka zapoznała się z materiałami zebranymi w postępowaniu wyjaśniającym w związku z obwinieniem jej o naruszenie godności i obowiązków nauczyciela i złożyła w dniu 28 stycznia 2022 r oraz w dniu 18
lutego2022 r. u Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim stosowne wyjaśnienia.
27 grudnia 2021 r. pełnomocnik nauczycielki radca prawny złożył do Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ zawiadomienie o możliwości popełnienia przez dyrektora szkoły czynu z art.
234 kk. W dniu 3 lutego 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie del. Do Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ postanowił odmówić wszczęcia dochodzenia, gdyż w wyniku analizy materiałów sprawy przyjęto, że dyrektor ZSE im. A. i J. Vetterów swoim zachowaniem nie wyczerpała ustawowych znamion występku z art. 234 kk. Na powyższe postanowienie pełnomocnik nauczycielki wniósł zażalenie.

28 lutego 2022 r. Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim złożył wniosek do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim o wszczęcie w stosunku do niej postępowania dyscyplinarnego. 2 marca 2022 r. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim postanowiła wszcząć wobec Pani Małgorzaty postępowanie dyscyplinarne i wezwała na rozprawę dyscyplinarną w dn. 28 marca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Lublinie. Z dniem 9 marca 2022 r. dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie zawiesiła nauczycielkę w pełnieniu obowiązków nauczyciela na czas toczącego się wobec niej postępowania dyscyplinarnego.
29 marca 2022 r. w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nauczycielka zostanie przesłuchana w charakterze strony w sprawie o uchylenie kary upomnienia nałożonej na nią przez pracodawcę 12 maja 2021 r. w związku z odmową założenia i noszenia maski zakrywającej usta i nos. 31 marca 2022 r. w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód III Wydział Karny odbędzie się posiedzenie w sprawie zażalenia na odmowę przez Prokuraturę Rejonową Lublin-Północ wszczęcia dochodzenia o możliwości popełnienia przez dyrektora szkoły czynu z art. 234 kk.

W związku z rozprawą dyscyplinarną, na którą ma wstawić się nauczycielka w dniu 28 marca 2022 r., o godz 10:00, społeczeństwo zaplanowało zorganizowanie protestu.

Protest w obronie nauczycielki, którą Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim może pozbawić pracy odbędzie się 28 marca 2022 r. o godz. 9:30 w Lublinie ul. 3 Maja 6 (chodnik przed wejściem do Kuratorium). Protest został zgłoszony.

Redakcja Rebel24 będzie na miejscu relacjonować wydarzenie.

Pomóż nam działać w tym trudnym czasie! Pokazywanie prawdy jest potrzebne! Rebel24 podejmuje działania dla Was i dzięki Waszym darowiznom będzie możliwość pokrycia kosztów związanych z kosztami dojazdu, podejmowanymi działaniami, utrzymaniem portalu:
POMAGAM.PL
http://pomagam.pl/nkc4g7
DAROWIZNA NA NR KONTA
Jowita Kowszyn- Sumara
66 1160 2202 0000 0004 8268 8203
Tytuł: darowizna
ZOSTAŃ MOIM PATRONEM👇
https://www.patreon.com/bePatron?u=62335733
Paypal
jowita.kowszyn@interia.pl

Zobacz również:

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *