Analiza prawna: bezprawność nakładania kwarantanny- 61 WYROKÓW

Analizę prawną dla redakcji Rebel24 przygotowała Joanna Botiuk- radca prawny, certyfikowany mediator gospodarczy, ekspert specjalizujący się w prawie administracyjnym i gospodarczym. Analiza dotyczy bezprawności nakładania kwarantanny na podstawie 61 WYROKÓW WOJEWÓDZKICH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH.

Analiza prawna:

Wojewódzkie Sądy Administracyjne w kilkudziesięciu wyrokach jednoznacznie określiły bezprawność nakładanych w trakcie pandemii kwarantann. Sądy stanęły na stanowisku, że nałożenie w konkretnym przypadku na osobę obowiązku poddania się kwarantannie jest w istocie formą pozbawienia jej wolności w rozumieniu art. 5 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. W myśl art. 5 ust. 1 tej konwencji: “Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie może być pozbawiony wolności, z wyjątkiem następujących przypadków i w trybie ustalonym przez prawo: […] e) zgodnego z prawem pozbawienia wolności osoby w celu zapobieżenia szerzeniu przez nią choroby zakaźnej, osoby umysłowo chorej, alkoholika, narkomana lub włóczęgi; […]”. Analogiczną regulację do przepisów EKPCz zawiera Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która w art. 41 ust. 1 stanowi, że: “Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie”.

Jak wynika z orzeczeń każdy, kto został pozbawiony wolności przez zatrzymanie lub aresztowanie, ma prawo odwołania się do sądu w celu ustalenia bezzwłocznie przez sąd legalności pozbawienia wolności i zarządzenia zwolnienia, jeżeli pozbawienie wolności jest niezgodne z prawem (art. 5 ust. 4 EKPCz).

W wyrokach Sądy wykazały kardynalne błędy w nakładaniu kwarantann przez organy inspekcji sanitarnej takiej jak : całkowity brak prowadzenia akt postępowania, brak wydania decyzji administracyjnej o nałożeniu kwarantanny itd.

Mimo prezentowanych przez sanepidy argumentacji Sądy podkreśliły, że nie istnieje w żadnym wypadku tzw. „kwarantanna ex lege”, a wszelkie ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie. To ustawa musi samodzielnie określać podstawowe elementy ograniczenia danego prawa i wolności, gdyż każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego.

Sądy akcentowały, że nikt nie może zostać pozbawiony wolności, za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Zwrócono także uwagę, na fakt, że bezpośrednim skutkiem uregulowania kwarantanny w Rozporządzeniu Rady Ministrów było pozbawienie gwarancji i środków procesowych związanych z zasadą dwuinstancyjności postępowania a przecież żadne względy praktyczne, pragmatyczne czy też celowość wprowadzenia rozwiązań nie uzasadniają wykroczenia poza granice upoważnienia ustawowego.

Skutkiem stwierdzenia bezprawności nałożonych kwarantann jest otwarcie drogi do dochodzenia odszkodowań z tego tytułu przed sądami powszechnymi .

Sygnatury Wyroków ( do przeglądnięcia na stronie  https://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query – po wpisaniu konkretnej sygnatury) :

IV SA/Po 1022/21
IV SA/Po 53/22
II SA/Ol 54/22
II SA/Ol 1051/21
II SA/Bd 1/22
II SA/Ol 192/22
II SA/Ol 175/22
III SA/Łd 8/22
III SA/Łd 44/22
III SA/Łd 1137/21
II SA/Op 41/22
II SA/Rz 22/22
V SA/Wa 262/22
II SA/Op 73/22
III SA/Łd 197/22
III SA/Łd 1142/21
III SA/Gl 128/22
III SA/Łd 196/22
II SA /Bd 58/22
VIII SA/Wa 246/22
II SA/Bd 87/22
II SA/Rz 133/22
V SA/Wa 449/22
V SA/Wa 450/22
II SA/Op 34/22
II SA/Op 35/22
II SA/Po 62/22
II SA/Bd 88/22
II SA/Rz 177/22
III SA/Gl 54/22
II SA/Op 7/22
II SA/Op 96/22
III SA/Kr 250/22
III SA/Gl 238/22
III SA/Gl 46/22
IV SA/Wr 142/22
III SA/Gl 69/22
III SA/Gl 327/22
III SA/Łd 238/22
III SA/Gl 326/22
III SA/Gd 106/22
III SA/Gd 51/22
III SA/Gd 1/22
III SA/Gd 143/22
III SA/Gd 287/22
III SA/Gd 316/22
III SA/Gd 107/22
II SA/Op 91/22
IV SA/Wr 56/22
III SA/Gl 282/22
V SA/Wa 5308/21
III SA/Gl 300/22
III SA/Gl 283/22
III SA/Gd 75/22
III SA/Gd 104/22
III SA/Gd 149/22
III SA/Gd 315/22
II SA/Ol 535/22

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *