Zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego

Poniżej treść, plik do pobrania oraz materiały dowodowe.

“Zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:

  • wszczęcie postępowania wyjaśniającego, a następnie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Panu dr Pawłowi Grzesiowskiemu z uwagi na rażące naruszanie art. 62, art. 65 oraz art. 66 pkt 4 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Pan dr Paweł Grzesiowski jest wziętym ekspertem w mediach telewizyjnych, internetowych oraz prasie.
We wszystkich w/w mediach informacyjnych jest przedstawiany jako immunolog oraz wakcynolog, tymczasem z informacji uzyskanych z Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską, Pan dr Paweł Grzesiowski posiada wyłącznie specjalizację II stopnia z zakresu pediatrii.

Powyższe w sposób oczywisty wprowadza w błąd zarówno opinię publiczną, potencjalnych pacjentów jak również innych członków cechu lekarskiego.

Doskonałym przykładem powyższego, jest powołanie Pana dr Pawła Grzesiowskiego na biegłego z zakresu chorób zakaźnych w sprawie dyscyplinarnej Pana dr Zbigniewa Martyki toczącej się przed Okręgowym Sądem Lekarskim przy OIL w Krakowie pod Sygn. akt: Ko-37/2022; RO-265/2020, o czym Wnioskodawca dowiedział się z mediów społecznościowych i prasy.

Pan dr Paweł Grzesiowski nie tylko posługuje się publicznie nieposiadanymi tytułami naukowymi ale również nie prostuje i nie wyprowadza z błędu, iż żadnym immunologiem nie jest czym w sposób rażący narusza art. 62, art. 65 oraz art. 66 pkt 4 Kodeksu Etyki Lekarskiej, dalej „KEL”.

Powyższe powoduje, iż zarówno ja jak i moi bliscy czujemy się oszukani przez Pana dr Grzesiowskiego, gdyż wypowiada się wszędzie jako ekspert z zakresu immunologii, którym w rzeczywistości nie jest.

Pomimo braku jakichkolwiek kompetencji, dr Paweł Grzesiowski wykonał za wynagrodzeniem na zlecenie Okręgowego Sądu Lekarskiego opinię w sprawie prowadzonej przeciwko Panu Zbigniewowi Martyce posiadającemu stopnień doktora nauk medycznych z zakresu chorób zakaźnych oraz 30 letnie doświadczenie, w sprawie z zakresu chorób zakaźnych !

Zgodnie z treścią art. 62 KEL, cyt.: „praktykę lekarską wolno wykonywać wyłącznie pod własnym nazwiskiem. Lekarzowi wolno używać tylko należnych mu tytułów zawodowych i naukowych”.

Cytowany zapis postrzega jako naganne przedstawianie wizerunku lekarza innego, niż to wynika z jego dokonań zawodowych i naukowych. Karygodne jest podszywanie się pod specjalizacje, których się nie ma (lub jeszcze się nie ma), bądź posługiwanie się nienadanymi tytułami naukowymi do indywidualnych celów i zamierzeń.

Następnie art. 65 KEL określa, że cyt.: „lekarzowi nie wolno narzucać swoich usług chorym lub pozyskiwać pacjentów w sposób niezgodny z zasadami etyki i deontologii lekarskiej oraz lojalności wobec kolegów”.

Natomiast artykuł 66 pkt 4 KEL wskazuje, że „lekarzowi nie wolno stosować metod nieuczciwej konkurencji, szczególnie w zakresie nierzetelnego informowania o swoich możliwościach działania, jak i kosztach leczenia”.

Powyższe zapisy dotyczą pożądanego i wymaganego przez społeczeństwo wizerunku lekarza, który w sposób zgodny z zasadami informuje o swojej pozycji zawodowej oraz naukowej i który bazując na swoich dokonaniach zawodowych, zyskuje zainteresowanie pacjentów.

Kwestię jednoznacznie zdefiniował Sąd Najwyższy w Postanowieniu z dnia 20 grudnia 2017 r., Sygn. akt: SDI 95/17, cyt.: „Posiadanie stopnia naukowego to nie tylko kwestia społecznego prestiżu, ale przede wszystkim potwierdzenie osiągnięcia ponadprzeciętnego poziomu wiedzy z określonej dziedziny nauki świadczące o odpowiednich kompetencjach zawodowych osoby, która taki stopień uzyskała. Stąd też posługiwanie się nienależnym stopniem naukowym nie jest do pogodzenia z ogólnymi normami etycznymi. Ma to szczególne znaczenie w naukach medycznych”.

Naganność takiego zachowania została wyrażona jednoznacznie w Kodeksie Etyki Lekarskiej, który w art. 62 zabrania lekarzowi używania nienależnych mu tytułów zawodowych i naukowych.

Z uwagi na oczywistość przewinienia dr Pawła Grzesiowskiego oraz powszechność Jego wystąpień w TVN, Onet Rano, Polsat, Gazecie prawnej oraz innych portalach i gazetach, Wnioskodawca wnosi i wywodzi jak w petitum pisma.

Z poważaniem”

Plik do pobrania:

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *