Został złożony projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP.

7 kwietnia 2022 roku PiS złożył projekt o zmianie Konstytucji.

Projekt zmian „dotyczy wprowadzenia konstytucyjnych, uniwersalnych mechanizmów, które w obecnej sytuacji geopolitycznej umożliwią przejęcie przez Skarb Państwa własności, która znajduje się w ramach jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej, a która ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji”.

Majątek przejęty przez Skarb Państwa będzie przeznaczony na wsparcie osób dotkniętych skutkami napaści zbrojnej.

Mowa w zmianach jest również o domniemaniu na podstawie, którego będzie można domniemywać, “że majątek ten jest lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią, w szczególności ze względu na osobiste, organizacyjne lub finansowe powiązania właściciela majątku z władzami publicznymi tego państwa.”

Projekt zakłada również niewliczanie wydatków na obronę ojczyzny do długu publicznego.

Treść złożonego poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP:

“Art. l. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946) wprowadza się następujące zmiany:
l) wart. 216 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
“Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Przy obliczaniu relacji państwowego długu publicznego do wartości rocznego produktu krajowego brutto nie wlicza się pożyczek, gwarancji i poręczeń finansowych służących finansowaniu potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa.”;
2) po rozdziale XI dodaje się rozdział Xla w brzmieniu:
“Rozdział Xla
Zagrożenie bezpieczeństwa państwa
Art. 234a.
l. W razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej napaści na terytorium innego państwa, majątek osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych
podmiotów, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocy prawa i bez odszkodowania, w przypadku gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie napaści zbrojnej dokonanej przez
obce państwo lub działań związanych z tą napaścią, w szczególności ze względu na osobiste, organizacyjne lub finansowe powiązania właściciela majątku z władzami publicznymi tego państwa.

2.Majątek przejęty przez Skarb Państwa przeznacza się na wsparcie osób
dotkniętych skutkami napaści zbrojnej.
3.Szczegółowy sposób przejęcia majątku przez Skarb Państwa, w tym zakres domniemania i wyłączenia z domniemania, określa ustawa.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”

Źródło:

Wniesione projekty ustaw – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Wojsko będzie mieć dostęp do zbiorów danych obywateli prowadzonych przez inne służby, instytucje oraz organy władzy publicznej. – Rebel 24

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *