Wzór pisma dla pracownika, który nie został dopuszczony do pracy z powodu braku szczepienia

W artykule przedstawiamy wzór pisma: wezwanie w sprawie dopuszczenia do świadczenia pracy wraz z oświadczeniem o gotowości do świadczenia pracy, z którego mogą skorzystać pracownicy niedopuszczeni do pracy z powodu nieprzedstawienia certyfikatu związanego ze szczepieniami na covid-19”. Pismo zostało przygotowane przez radcę prawnego Joannę Botiuk.

Treść pisma przygotowanego przez eksperta prawa Joannę Botiuk:

“Miejscowość dnia ……………….Imię nazwisko Adres Pesel SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w ……………….. ul. ………………… ……………………………………………Wezwanie w sprawie dopuszczenia do świadczenia pracy wraz z oświadczeniem o gotowości do świadczenia pracy działając na podstawie art. 1. 11 (3), 18 (3a) 22 par 1, 88 par 1, 94 , 100 par 2 210 par 1 ,211 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162.) żądam natychmiastowego dopuszczenia mnie do pracy wraz z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wskazują, że zgodnie z Kodeksem Pracy, po stronie pracownika istnieje obowiązek stawienia się do pracy w stanie gotowości do jej wykonywania, po stronie pracodawcy zaś – obowiązek dopuszczenia pracownika do pracy.

Oświadczam, że :
– jestem całkowicie zdrowa ,
-posiadam aktualne badania lekarskie jakich wymagają przepisy prawa do świadczenie pracy,
– jestem gotowa świadczyć pracę na dotychczasowych warunkach wynikających z zawartej przeze mnie Umowy o pracy;
– odmowa dopuszczenia mnie do pracy ze strony pracodawcy jest nieuzasadniona i jest przeszkodą w świadczeniu pracy leżącą wyłącznie po stronie pracodawcy, co powoduje, że jako pracownik zgłaszający gotowość do pracy, zachowuję prawo do wynagrodzenia.

Uzasadnienie
W dniu ……………. zgłosiłam się do pracy celem wykonywania swoich obowiązków pracowniczych. Po stawieniu się do pracy nie zostałam do niej dopuszczona, z powodu „nieprzedstawienia certyfikatu związanego ze szczepieniami na covid-19”. Zaznaczam, że w dniu stawienia się do pracy byłam i jestem nadal zdrowa. Jestem gotowa świadczyć pracę, spełniam wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawa pracy, w szczególności w zakresie BHP. Niedopuszczenie mnie do pracy jest okolicznością leżącą wyłącznie po stronie pracodawcy, co oznacza, że w świetle przepisów Kodeksu pracy zachowuję prawo do wynagrodzenia. Wskazuję ponadto, że niedopuszczenie do pracy może nastąpić z przyczyn leżących po stronie pracownika, wyłącznie w następujących okolicznościach:
1. brak ważnych badań lekarskich,
2. utracenia zdolności do wykonywania pracy,
3. braku ważnej umowy dotyczącej warunków zatrudnienia;
4. złego stanu zdrowia,
5. nietrzeźwości ,
6. odurzenia substancjami psychoaktywnymi .
Żadna z tych okoliczności nie ma w obecnej sytuacji miejsca.

Wskazuję tym miejscu , że nawiązanie stosunku pracy rodzi po stronie pracownika zobowiązanie do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a po stronie pracodawcy do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 § 1 k.p.). Zaznaczyć trzeba, że gdy pracownik pozbawiony zostaje uprawnienia do świadczenia pracy z winy ( przyczyny) pracodawcy, to przysługuje mu nie tylko żądanie o dopuszczenie do pracy, ale także roszczenie o zapłatę zaległego wynagrodzenia za ten sporny okres.

Odnosząc się do rzekomego obowiązku szczepień na covid- 19 wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (z dnia 23.12.2021 r.) wskazuję, że:
– na podstawie tego Rozporządzenia pracodawca nie ma prawa nie dopuścić pracownika do pracy z powodu braku przedstawienia certyfikatu ;
– Rozporządzenie to jest rażąco sprzeczne z art. 39 Konstytucji RP, gdyż nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody na szczepienie,
– Rozporządzenie zostało wydane z rażącym przekroczeniem delegacji ustawowej, gdyż dla swej ważności powinno zostać wydane przez Ministra Zdrowia działającego w porozumieniu z Ministrem do Spraw Administracji Publicznej, a zostało wydane jedynie przez Ministra Zdrowia
– Rozporządzenie nie daje pracodawcom możliwości zweryfikowania, czy dany pracownik poddał się szczepieniu przeciwko COVID-19 a żądanie takiego certyfikatu jest naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ (RODO) ze skutkiem w postaci wysokich kar dla pracodawcy ( co potwierdziło Ministerstwo Zdrowia);
– szczepienie na covid-19 nie ogranicza w żaden sposób transmisji wirusa, a brak szczepienia nie powoduje ze strony osób zaszczepionych ryzyka większej zakaźności; (dowód : ekspertyza dr Piotra Witczaka w sprawie szczepionek na covid-19).


Wskazuję ponadto, że niedopuszczenie mnie do świadczenia pracy z powodu braku oświadczenia w sprawie certyfikatu jest przejawem dyskryminacji w rozumieniu Kp. Reasumując : żądam natychmiastowego dopuszczenia mnie do świadczenia pracy.

Niewypełnienie ww. obowiązku po stronie pracodawcy, spowoduje podjęcie przeze mnie stosownych kroków prawnych na drodze postępowania sądowego wraz z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych .
Pismo niniejsze wysyłam również do Inspekcji Pracy oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
___________________________ Podpis Kopia dla :
1. Inspekcja pracy
2. Prezes UODO”

ZAPRASZAMY DO ZAKŁADKI “PRAWO”- w której można znaleźć dużą liczbę pism do pobrania aby bronić się przed wieloma bezprawnymi praktykami. Wszystkie pisma zostały przygotowane przez ekspertów prawa, którzy stoją na straży przestrzegania praw obywateli.

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *