Wojsko będzie mieć dostęp do zbiorów danych obywateli prowadzonych przez inne służby, instytucje oraz organy władzy publicznej.

Wojsko będzie mieć dostęp do danych wszystkich obywateli na podstawie Ustawy o obronie ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655).

Ustawę o obronie ojczyzny uchwalono w ciągu dwóch tygodni, a Senat nie zgłosił do niej żadnych poprawek. Ustawa pozwala wszystkim organom wojskowym na pełen dostęp do danych o obywatelach. 18 marca 2022 Ustawa została podpisana przez Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Służby, instytucje i organy państwowe będą musiały udzielać wojsku dane obywateli, którzy nie zostaną o tym nawet zawiadomieni. Wyłączono również stosowanie RODO.

Przepisy będą pozwalać na pozyskiwanie danych także w czasie, gdy nie będzie bezpośredniego zagrożenia dla kraju.

Po spełnieniu niektórych warunków ograny wojskowe będą mogły bez konieczności składania wniosku w postaci papierowej lub
elektronicznej uzyskać o obywatelach informację za pomocą teletransmisji.

Bardzo możliwe, że organy wojskowe będą mogły sprawdzić nasz stan zdrowia, historie chorób, jakie płacimy podatki, czy byliśmy karani, czy prowadzone jest wobec nas postępowania sądowe, czy jesteśmy karani. Jednak przepisy nie są na tyle doprecyzowane, żeby mieć pewność, że na tym się skończy i do jakich jeszcze informacji o obywatelach będzie miało dostęp wojsko i jakie będzie jeszcze posiadać dane. Przepisy nie przewidują żadnych ograniczeń w dostępie do informacji.

Ustawa nie stawia żadnych ograniczeń czasowych w przetwarzaniu danych pozyskanych przez wojsko. W tym przypadku obywatele obawiają się tego czy organy wojskowe stworzą swoją bazę danych o obywatelach i kto nad tymi organami będzie prowadził nadzór.

Obywatele niepokoją się również w temacie bilingów, czy np. organy wojskowe będą mogły uzyskać dane telekomunikacyjne, billingi konkretnego abonenta, w których posiadaniu może być np. policja.

Naszą uwagę zwrócił Art. 10. Ustawy o obronie ojczyzny:

“1. Organy wojskowe w zakresie swojej właściwości przetwarzają informacje, w tym dane osobowe, uzyskane ze
zbiorów danych prowadzonych przez inne służby, instytucje państwowe oraz organy władzy publicznej. Przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, przez organy wojskowe może mieć charakter niejawny, odbywać się bez zgody i wiedzy osoby, której dane dotyczą. Służby, instytucje państwowe oraz organy władzy publicznej są obowiązane do nieodpłatnego udostępnienia organom wojskowym informacji, w tym danych osobowych. W szczególności organy wojskowe są
uprawnione do uzyskiwania informacji, w tym danych osobowych gromadzonych w administrowanych przez te służby, instytucje państwowe oraz organy władzy publicznej zbiorach danych lub rejestrach.

 1. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą wyrazić pisemną zgodę na udostępnianie danych zgromadzonych w zbiorach danych organom wojskowym w drodze teletransmisji, bez konieczności składania wniosku w postaci papierowej lub
  elektronicznej, jeżeli organy te spełniają łącznie następujące warunki:
  1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
  2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające poufność, integralność, dostępność i autentyczność
  zgromadzonych danych;
  3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.
 2. Do danych, o których mowa w ust. 1, ma zastosowanie przepis art. 2 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  ©Kancelaria Sejmu s. 7/240
  2022-03-24
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.2)
  ), zwanego dalej „RODO”.
 3. Komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne, które na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej realizują zadania w zakresie nieobjętym bezpieczeństwem państwa i obronnością na rzecz Ministra Obrony Narodowej oraz innych
  jednostek resortu obrony narodowej, posiadają przy przetwarzaniu danych osobowych dla realizacji takich zadań status
  administratora w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.”

Portal Rebel24 działa dla Was i dzięki Waszemu wsparciu:

Wsparcie REBEL24 | zrzutka.pl

Udostępnij na:

One Reply to “Wojsko będzie mieć dostęp do zbiorów danych obywateli prowadzonych przez inne służby, instytucje oraz organy władzy publicznej.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *