Ustawa antycovidowa: MASECZKI i reszta absurdów. Opinie prawne.

Ustawa antycovidowa i jej absurdy prawne. Opinie prawnicze są jednoznaczne! Bezprawie w dalszym ciągu nieuregulowane prawnie.

Ustawa z dnia 28 października 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 została opublikowana (https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000211201.pdf ). Długo wyczekiwana przez tych, którzy nakręcili panikę, propagandę wirusową i wiele miesięcy stosowali na Polakach bezprawie. Dzięki ustawie to wszystko miało zostać uregulowane prawnie. Jednak opinie prawnicze wskazują na zupełnie inny stan prawny.

Kancelaria LEGA ARTIS odniosła się za pomocą postu na stronie Facebook do sytuacji z ustawą:

USTAWA MASECZKOWA OPUBLIKOWANA!!!
Ale czy wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa jest teraz obecnie zgodny z prawem?
Zapraszamy do lektury, która wszystko Państwu wyjaśni.
Po podpisaniu przez Prezydenta ustawy nowelizującej ustawę z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zakresie „obowiązku zasłaniania ust i nosa” i jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw z dniu 28.11.2020 roku wg. zapisu ustawy nowelizującej ustawę w/w obowiązek ten miał zostać uregulowany prawnie, ale nie panikujmy z tego powodu, bo nadal jest on niezgodny z prawem!!!.
W tym miejscu zacząć należy od tego, iż tym, co zrobiono rząd potwierdza, że dotychczas nie istniał obowiązek zasłaniani ust i nosa przez osoby zdrowe w przestrzeni publicznej, sklepach, komunikacji publicznej itp. Udowadnia to również brak podstaw do nakładania obowiązku chodzenia w maseczkach w drodze rozporządzenia oraz brak możliwości karania za nie stosowanie się do tego bezprawnego nakazu, jaki wmawiał ludziom za pomocą mediów rząd. “Ustawowy” nakaz noszenia maseczek wg rządzącym ma zostać uregulowany w nowej specustawy covid owej jaka została opublikowana. Nowy zapis maseczkowy został wg. Rządzących prawnie uregulowany w ustawie z dnia 28 października 2020 roku zmieniającej ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), w której wprowadzono następujące zmiany:
W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, 1495, 284, 374, 567, 875, 322, 1493) wprowadza się następujące zmiany:
Poprzedni zapis art. 46b pkt 4 został podzielony na art 46b ust 4 i 4a w którym wprowadzono powszechny obowiązek zasłaniania ust i nosa.
Po ust 12 art 46b wprowadzono ustęp 13 który mówi, że aby nastąpiło uregulowanie obowiązku zakrywania ust i nosa musi zostać wydane rozporządzenie, które określi:
Okoliczności, miejsca, obiekty i obszary, w których trzeba zakrywać usta i nos i sposób realizacji tego nakazu.

 • po art. 46ba dodaje się art. 46bb i art. 46bc w brzmieniu:
 • Art. 46bb. Nieprzestrzeganie obowiązku, o którym mowa w art. 46b pkt 13 (czyli nie zakrywanie ust i nosa) stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży, o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.)
  Jak wynika z powyższego ustawa zmieniająca ustawę z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, jaką podpisał Prezydent ustawa uregulowała obowiązek, lecz zgodnie z jej zapisem w art 46b ust 13 okoliczności, miejsca, obiekty i obszary, w których trzeba zakrywać usta i nos oraz sposób realizacji tego nakazu ma być nadal wydawany w drodze rozporządzenia.
  Zatem przeanalizujemy to pod względem prawnym, jaki obowiązuje w RP i sprawdźmy: Czy jest to skuteczne rozwiązanie?
  Zgodnie z treścią artykuł 31 ust. 3 Konstytucji, który mówi o tym, że ograniczenia wolności obywatelskich mogą być ustanawiane tylko w USTAWIE, zwrócić w tym miejscu należy nacisk na to, iż Rozporządzenia wydane na podstawie ustawy nie są jednak ustawą.
  Wygląda na to, że przed nami kolejna dyskusja na temat legalności obowiązku noszenia maseczek i pewnie wiele różnych orzeczeń sądów w tej mierze.
  Przypominamy, iż od samego początku tej pLandemii strachu i manipulacji wciąż przypominamy, że zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia z korzystania z konstytucyjnych praw i wolności mogą być ustawianie wyłącznie w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie. Dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów np. z dnia 9 października 2020 r. jest aktem rangi niższego rzędu.
  Co więcej wprowadzony dotychczas w rozporządzeniu zakaz zgromadzeń, nakaz zasłania ust i nosa i inne obostrzenia nie zostały określone w czasie (wskazano jedynie do odwołania, co nie stanowi zgodnego z prawem, przewidywalnego określenia czasu zawieszenia podstawowego prawa obywatelskiego).
  Zwrócić w tym miejscu należy na znaczenie określenia „do odwołania” i stwierdzić należy, iż wskazuje ono jednoznacznie na to, że ustawodawca pozostawił sobie całkowitą dowolność w czasie, jakim obywatele nie mogą korzystać ze swojego prawa.
  Podkreślić w tym miejscu na to, iż ustawodawca nie wprowadził żadnego kryterium, ani nie powiązał tego ograniczenia w czasie z obowiązującym stanem epidemii. Również z tego względu należ przyjąć, iż przedmiotowe ograniczenie przewidziane w rozporządzeniu są niezgodę z art. 57 Konstytucji.
  Powyżej powołany przepis prawny najwyższej rangi prawa jednoznacznie wskazuje, że aby wprowadzić tego rodzaju zakazy należy ogłosić stan wyjątkowy na danym terenie, czego do dnia dzisiejszego nasz „cudowny” rząd nie uczynił.
  W związku z tym stwierdzić należy, iż brak wskazania (powiązania z określonym czasem) okresu zawieszenia praw i wolności stoi w sprzeczności z zasadami państwa prawa i treścią art. 232 Konstytucji.
  Nawet w sytuacji najwyższego zagrożenia, organy władzy publicznej powinny działać na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP).
  Różnica pomiędzy stanem klęski żywiołowej, a samym stanem epidemii jest zasadnicza. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o stanie klęski żywiołowej, środki profilaktyczne mogą być w takiej nadzwyczajnej sytuacji nałożone na każdego obywatela (w przeciwieństwie do “zwyczajnego” stanu epidemii). W stanie epidemii środki profilaktycznie winny być stosowane tylko w stosunku do osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie.
  W tym miejscu należy stwierdzić jednoznacznie, że pomimo zaistnienia przesłanek do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, władza wykonawcza nie zdecydowała się na wprowadzenie tego stanu, wprowadzając jedynie stan epidemii, a wcześniej stan zagrożenia epidemiologicznego, żaden z tych stanów nie może być uznany za stan nadzwyczajny w rozumieniu art. 228 Konstytucji. Zatem ograniczenia wynikające z wprowadzenia takiego stanu nie mogą naruszać podstawowych praw i wolności. Tym samym wynikający np. z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zakaz zgromadzeń, nakaz zasłaniania ust i nosa i inne są w rażący sposób sprzeczny z art. 31 i art. 228 Konstytucji.
  Obecny stan prawny oznacza, iż nakazy nie mogą być skutecznie egzekwowane na drodze sądowej, zaś osobom, które doznały uszczerbku na skutek wymuszenia określonego zachowania na podstawie obowiązujących przepisów przysługują roszczenie odszkodowawcze.

Przypominamy, że w przypadku gdyby przyjęli Państwo mandat?
W ciągu 7 dni od otrzymania mandatu karnego można złożyć wniosek o jego uchylenie do właściwego sądu rejonowego.
Zatem nadal nie należy przyjmować mandatów gdyż są one bezprawne. W przypadku, gdy mandatu nie przyjmiemy?
Na początek otrzymacie Państwo wezwanie do wstawiennictwa się na czynności procesowe do KPP wówczas należy bezwzględnie zająć stanowisko, co do zarzutu wynikającego z wezwania na podstawie art. 54 par. 7 kpow lub osobiście wstawiając się na wezwania i składając wyjaśnienia.
Sprawa trafi do sądu właściwego dla miejsca popełnienia wykroczenia.
Jeżeli Sąd wyda bez naszego udziału wyrok nakazowy, to istnieje możliwość złożenia sprzeciwu od wyroku nakazowego (termin 7 dni). Jednocześnie wraz ze sprzeciwem można wnosić o skierowanie sprawy na posiedzenie i umorzenie postępowania. Sąd może też poinformować o wszczęciu postępowania i doręczyć odpis wniosku o ukaranie. W tej sytuacji możliwe jest złożenie samego wniosku o skierowanie sprawy na posiedzenie celem rozważenia umorzenia postępowania. Jeśli mimo to sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe to należy ustalić, czy dana osoba była chora lub podejrzana o zachorowanie.
Pragniemy również przypomnieć o tym, że strefy czy też w chwili obecnej strefa czerwona na terenie całej RP i obostrzenia z niej wynikające są bezprawne gdyż godzą w konstytucyjne prawo wolności obywateli w przypadku, gdy nie jest ogłoszony stan wyjątkowy (…).”

Cały post można zobaczyć pod linkiem: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1105229949936399&id=482258542233546

Adwokat Maja Gidian na swojej stronie Facebook również udostępniła swoje stanowisko:

↪29.11.2020 weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (czyli ta zmiana, która miesiąc czekała na publikację, bo posłom “się pomyliło” i przyznali dodatki do wynagrodzeń wszystkim lekarzom, zamiast tym, którzy walczą z Covid-em).

Zgodnie z nową ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych, w rozporządzeniu można ustanowić “nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu” (❗️NOWY PUNKT❗️ NAJWAŻNIEJSZA ZMIANA DOTYCZĄCA MASECZEK). CO W ZWIĄZKU Z TYM?

1️⃣ Po pierwsze – znowu jest ten sam problem. Zgodnie z art. 37 ust. 3 Konstytucji “ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie (…)”. Ustawowa forma ograniczeń naszych praw i wolności i jest oczywista. Chodzi o to, by zapewnić udział parlamentu w kształtowaniu sytuacji prawnej jednostki, a także o to, by chronić nas przed pochopnymi i nieprzemyślanymi posunięciami rządu. Tymczasem ustawodawca znowu przerzucił doprecyzowanie nakazu zasłaniania ust i nosa do rozporządzenia. A przecież to ustawa „musi samodzielnie określać wszystkie podstawowe elementy ograniczenia danego prawa i wolności, tak aby już na podstawie lektury przepisów ustawy można było wyznaczyć kompletny zarys tego ograniczenia” (wyrok TK z 12 stycznia 2000 r., P 11/98).

2️⃣ Po drugie – nadal nie mamy nowego rozporządzenia do nowej ustawy. Skoro nowa ustawa mówi, że nakaz zakrywania ust i nosa ma być ustanowiony w rozporządzeniu, to gdzie ono jest? Nie ma. Do czasu wprowadzenia nowego rozporządzenia, w mocy pozostają przepisy starego rozporządzenia.

3️⃣ Po trzecie – aktualne ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 26 listopada 2020 r. zostało wydane na podstawie art. 46 b pkt 4 Ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych.

✖️Jednakże ustawa covidowa zmieniła art. 46 b pkt 4 Ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych! Teraz nie ma w nim mowy o zakrywaniu ust i nosa, ale o “obowiązku poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie”.

✖️A zatem z art. 46 b pkt 4 Ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych usunięto przepis będący podstawą prawną do stosowania środków profilaktycznych (maski, rękawiczki). Jednocześnie istnieje rozporządzenie wydane na podstawie tego usuniętego przepisu. Jak zatem mogą obowiązywać przepisy rozporządzenia wydane na podstawie usuniętych przepisów ustawy? Oczywiście, że nie mogą. “Umarły” one w chwili, gdy usunięto podstawę ich istnienia.

WNIOSKI:
▶️ Nadal nie istnieje podstawa prawna do ukarania osoby zdrowej mandatem za brak zakrycia ust i nosa
▶️ Nadal sprzedawca może narazić się na odpowiedzialność wykroczeniową, jeśli odmówi sprzedaży towaru klientowi bez maseczki

Jako że jak zwykle zakładamy racjonalność ustawodawcy, dziękujemy serdecznie za pozostawienie nam wyboru w zakresie korzystania z naszych praw i wolności obywatelskich😉

Post można zobaczyć pod linkiem: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3262309713881400&id=1008271885951872

Prawnik Paweł Nogal również w tej samej formie odniósł się do ustawy:

Ustawa : https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000211201.pdf

Art. 29. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34 ust. 5 oraz art. 46a i art. 46b ustawy zmienianej w art. 15 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na pod- stawie art. 34 ust. 5 oraz art. 46a i art. 46b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy

a wiec rozporządzenie RM https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000209101.pdf

w części dotyczącej „masek” ma swoją (ustawową) podstawę prawną, analizowałem już kilka poglądów przeciwnych ale nie znalazłem w nich takiej argumentacji prawnej, którą mógłbym prezentować z czystym sumieniem w sądzie, ale jestem otwarty na argumenty.

Wskazana wyżej ustawa w dalszym ciągu narusza (moim zdaniem rażąco) Konstytucje RP

Art.. 31 ust 3 🇵🇱bowiem nakazy maseczkowe nie spełniają postulatu adekwatności i konieczności i naruszają istotę wolności i praw (szczegółowa argumentacja w tzw. literaturze przedmiotu), szczególnie w kontekście braku debaty i kompletnego zignorowania szeregu badań naukowych kwestionujących przydatność masek oraz ich bezpieczeństwo (badania wymienione np. w sformułowanym przeze mnie wystąpieniu do posłów)

Art. 39 🇵🇱bowiem z uwagi na powyższe badania bezkompromisowo można postawić tezę o ryzyku utarty życia i zdrowia na skutek tak powszechnego maskowania, a zatem mamy do czynienia z eksperymentem medycznym i (para) naukowym bez naszej zgody

Art. 40 🇵🇱bowiem jest to poniżające traktowanie ludzi, szczególnie tych którzy nie mogą, z przyczyn medycznych i to wskazanych w samym rozporządzeniu, nosić masek

Art. 228 ust.1-7 🇵🇱 i art 233 🇵🇱bowiem, wszelkie tak daleko idące ingerencje w prawa i wolności obywatelskie powinny być wprowadzane w okolicznościach jednego ze trzech stanów nadzwyczajnych (realnie w dwóch z tych trzech), a warto pamiętać że z tym „problemem pandemicznym” mamy do czynienia już od ponad 8 miesięcy

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Konstytucji RP, Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej, a zatem sądy powszechne i administracyjne mogą w indywidualnych sprawach odmówić zastosowania sprzecznych z Konstytucją RP rozwiązań ustawowych dla oceny w wyroku sądowym zachowania konkretnego obywatela RP . 👉
Sądy robią to rzadko, ale ostatnio coraz częściej….”

Powyższe stanowisko możecie przeczytać tutaj: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2700678650242470&id=100009010848136

Wesprzyj nas i pomóż nam dalej działać na jeszcze większą skalę! Gdyby ktokolwiek zechciał nas wspomóc, to prosimy o dopisanie “darowizna na Rebel24” na poleceniu przelewu. Będziemy wdzięczni za każde, nawet symboliczne wsparcie! Każda złotówka jest na wagę złota! Nr konta: 84 1090 2343 0000 0001 1619 5452. Dziękujemy!!!

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *