Próba zamknięcia ust prawnikowi, który walczy o prawdę. Fakty i dokumenty.

Radca prawny Katarzyna Tarnawa- Gwóźdź wystosowała apel do lekarzy. Kobietą mają zająć się organy państwowe. Redakcja Rebel24 przedstawia fakty.

Redakcja Rebel24 kilkakrotnie przeprowadziła wywiady z radcą prawnym Katarzyną Tarnawą- Gwóźdź, w których rzetelnie były brane pod lupę tematy ważne dla interesu całego społeczeństwa, jego zdrowia oraz życia. Przygotowane pisma, skargi, wnioski oraz inne materiały zostały szczegółowo omówione oraz udostępnione do pobrania, zobacz tutaj: Sprzeciwy, wnioski, skargi, pisma, materiały do pobrania. – Rebel 24

Można zauważyć, radca prawny Katarzyna Tarnawa- Gwóźdź również reprezentowała i reprezentuje wiele osób, które dotknął aparat ucisku. Od indywidualnych spraw dotyczących nielegalnych obostrzeń do obrony m.in. niezależnych lekarzy i naukowców.

Obserwując zaangażowanie radcy prawnego można ocenić, że wychodziła na wprost oczekiwaniom społeczeństwa wołającego o pomoc, mierzącego się z bezprawnymi praktykami. Stojąc na straży zachowania porządku prawnego w Polsce swoją nieskazitelną postawą i okiem wnikliwego prawnika wskazywała na błędy proceduralne, które w świetle prawa są niedopuszczalne.

Jako szanowany znawca w ramach swojego zobowiązania zawodowego wydawała opinie prawne, które były następnie zgodne z uzasadnieniami sądów.

Pani mecenas gościła w różnego rodzaju spotkaniach na wysokim szczeblu razem z ekspertami dziedzin m.in. prawa, nauki oraz medycyny.

Po jednym z takich spotkań został opublikowany materiał video, którym zainteresowała się Naczelna Izba Lekarska. Materiał został opublikowany 30 maja 2021r. Był nim wycinek z przemówienia Katarzyny Tarnawy Gwóźdź. Należy podkreślić, że tytuł materiału, który trafił do sieci nie stanowi cytatu wypowiedzi radcy prawnego. Jest jedynie przez udostępniającego prywatnym pomysłem na nazwanie filmiku. Materiał zobacz tutaj: Apel prawnika do lekarzy – albo się opamiętacie, albo będziecie siedzieć – YouTube

Artykuł oceniający wyżej wymieniony materiał, rozpisujący się o rzekomo stosowanych groźbach wobec lekarzy i planach wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do prawnika został opublikowany przez konkret24.

Czym jest Konkret24, przez kogo finansowany i do jakich celów stworzony?

Konkret24 jest nowym projektem internetowym współfinansowany przez Grupę TVN, Discovery Polska oraz Google. Szefem projektu jest Beata Biel. Nowy projekt ma być częścią działu portali informacyjnych TVN, którym zaś kieruje Mateusz Sosnowski. Nie powstał bez celu. Głównym zadaniem dziennikarzy portalu jest walczyć z fałszywymi informacjami.

Portal Konkret24 ocenił materiał video umieszczony w sieci. Mamy do czynienia z prawnymi faktami czy groźbami?

Czy doszło do rzekomego bezprawnego straszenia więzieniem lekarzy za branie udziału w NPS przeciw COVID-19? Czy lekarzom wcale nie grozi odpowiedzialność karna za udział w Narodowym Programie Szczepień?

Od ponad roku ciężko dopatrzyć się logicznego sposobu myślenia w podejmowanych decyzjach dotyczących walki z covid, które często są szkodliwe, ograniczają prawa i swobody obywatelskie oraz rujnują gospodarkę naszego kraju. Bałagan prawny na jaki wskazują postanowienia i uzasadnienia sądów jest na porządku dziennym.

Za nic w obecnym czasie ma się głosy rzeszy naukowców, lekarzy i prawników z całego świata. Różnymi technikami próbuje sie wyciszyć te głosy, a nawet zamknąć usta tym fachowcom.

Przyjrzyjmy się jak dokładnie brzmiała wypowiedź, na którą zareagowała Naczelna Izba Lekarska:

“Nie rozumiem grupy zawodowej jaką jest służba zdrowia, jaką są lekarze. Dlaczego? Ponieważ mimo to, że została wprowadzona klauzula samarytanina w ustawie o przeciwdziałaniu covid, tam jest wprost wskazane, że lekarze są zwolnieni z odpowiedzialności karnej za ewentualne błędy, uchybienia w materii leczenia lub diagnozowania covid. Nie wchodzi w ten zakres kwestia szczepień profilaktycznych. Więc szanowni państwo lekarze ja mam nadzieje, że słyszy mnie jak największe grono. Jeżeli Państwo znacie lekarzy to proszę im przekazać. Szanowni państwo odpowiadacie, ponosicie pełną odpowiedzialność karną co najmniej z ośmiu paragrafów. Ja mogę przytoczyć ale nie wiem czy to jest konieczne. Łącznie z dożywociem i karą 25 lat pozbawienia wolności. Za branie udziału w narodowym programie szczepień, który jest jednym wielkim eksperymentem medycznym prowadzonym na Polakach. Odpowiadacie również cywilnie w zakresie odszkodowawczym w pełnym zakresie. W związku z powyższym ja już kiedyś nawoływałam do tego mam nadzieje, że teraz będziemy mieli większy odbiór. Dlatego ja wzywam wszystkich lekarzy, żeby zastanowili się za tym co robią. Naprawdę ja rozumiem, że strach może do wielu rzeczy nas popychać, natomiast to nas nie zwalnia z obowiązku logicznego myślenia i dlatego namawiam do głębokiej refleksji”– powiedziała Katarzyna Tarnawa- Gwóźdź

Rzecznik Praw Pacjenta oznajmił:

Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 realizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień absolutnie nie stanowią eksperymentu medycznego. Łączenie czy też utożsamianie warunkowego dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego z eksperymentem medycznym jest całkowicie bezpodstawne. Być może wynika ono z fragmentarycznego odczytania obowiązujących przepisów prawa albo nieprawidłowego rozumienia obu terminów”.

Zawiadomienia o filmie z wystąpieniem Katarzyny Tarnawy-Gwóźdź trafiły już do Naczelnej Rady Lekarskiej. Zdaniem jej prezesa, prof. Andrzeja Matyi, sprawą wypowiedzi z filmu powinny się zająć organy państwowe.
Za wygłaszanie publicznie opinii prawnej skierowano pismo do Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, w którym jak się dowiedzieliśmy opisano, że wystąpienie demonstruje negatywny stosunek do lekarzy jako grupy i narusza ich godność. Jest sformułowaniem gróźb wobec lekarzy, które stoi w sprzeczności z zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego.

W związku z zainteresowaniem mediów stworzonych do wyłapywania fałszywych informacji Katarzyna Tarnawa- Gwóźdź przesłała dla rozwiania wątpliwości obszerny materiał prawny, który redakcja Rebel24 już udostępniała.

Zapraszamy do zapoznania się z argumentacją prawną.

I.            Szczepienia na  COVID – 19 w ramach Narodowego Programu Szczepień są eksperymentami medycznymi (leczniczym) z poniżej wskazanych przyczyn:

 

1.       Na wniosek Komisji Europejskiej w dniu 15 lipca 2020 r. zostało wydane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1043 w spr. Prowadzenia badań klinicznych nad produktami leczniczymi do stosowania u ludzi, które zawierają organizmy zmodyfikowane genetycznie (dalej GMO) lub składają się z takich organizmów oraz są przeznaczone do leczenia Covid – 19. Rozporządzenie to zawiesiło liczne przepisy regulujące kwestię stosowania organizmów GMO.

 

2.      Zawieszenie w/w przepisów pozwoliło producentom szczepionki zrezygnować min.: z konieczności przedłożenia:

– planu monitorowania wpływu organizmów GMO na zdrowie ludzkie,

– oceny ryzyka związanego z uwolnieniem organizmów GMO,

– przedstawienia informacji dotyczącej wykorzystanych organizmów GMO,

– informacji na temat wzajemnego oddziaływania GMO na środowisko do którego są one wpuszczone (organizm ludzki).

 

3.    Preparat został wprowadzony warunkowo do użytku na okres 1 roku tj. do lipca 2021 r. z możliwością przedłużenia wskazanego okresu.

 

4.    Jest w fazie badań klinicznych planowanych do końca 2023 r. (punkt 4.4 Aneksu I Ulotki informacyjnej o produkcie). Powyższe informacje nie znalazły się w Ulotce dla Pacjenta.

 

5.       Nie ma wystarczających informacji co do skuteczności oraz bezpieczeństwa produktu, w tym co do ewentualnych skutków ubocznych mogących wystąpić w późniejszym czasie, w tym skutków o charakterze poważnym – producent ma przedłożyć raport do grudnia 2023 r.

6.          Nie został zbadany pod  kątem interakcji z innymi lekami.

7.          Uzyskał warunkowe pozwolenie na jego używanie pomimo, iż zostało ono wydane bez podania pełnej charakterystyki substancji czynnej i produktu końcowego przez Producenta – pełna charakterystyka ma nastąpić do lipca 2021 r. Do grudnia 2023 r. ma być określona skuteczność szczepionki oraz bezpieczeństwo jej stosowania.

 

8.          producenci szczepionek zostali całkowicie zwolnieni z odpowiedzialności odszkodowawczej za ewentualne skutki uboczne przyjęcia szczepionki na COVID – 19.(artykuł w linku s) ).

9.          Na stronie 4 Narodowego Programu szczepień można przeczytać, cyt.: „Zjawisko zakażeń spowodowanych wirusem SARS-COV 2 oraz skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek przeciw niemu są coraz lepiej poznane , ale ta wiedza wciąż ewoluuje”.

 

II.                Definicja eksperymentu medycznego leczniczego, ubezpieczenie OC

 

Art.  21.  Ust. o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty [Eksperyment medyczny, leczniczy, badawczy]

1.  Eksperyment medyczny przeprowadzany na ludziach może być eksperymentem leczniczym albo eksperymentem badawczym.

2.  Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody nie są skuteczne albo jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca. Udział w eksperymencie leczniczym kobiet ciężarnych wymaga szczególnie wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka dla matki i dziecka poczętego.

 

Eksperyment leczniczy jest prowadzony w ramach Narodowego Programu szczepień na ludziach zdrowych pomimo, iż nie wypełniono obowiązku wskazanego w art.  29 ust. 1.  Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, tj.: uzyskania  obligatoryjnej i pozytywnej opinii o projekcie wydanej przez niezależną komisję bioetyczną.

Placówka wykonująca eksperyment leczniczy musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny, (Dz.U.2020.2412 z dnia 2020.12.30).

W przywołanym Rozporządzeniu zgodnie z treścią § 2 ust. 2 pkt 3) ubezpieczenie nie obejmuje szkód  powstałych w skutek eksperymentu medycznego bez uzyskania pozytywnej opinii niezależnej komisji bioetycznej albo Odwoławczej Komisji Bioetycznej lub wbrew jej warunkom. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej opinii, dlatego też ewentualnej rekompensaty pieniężnej za skutki uboczne NIE będzie można dochodzić od ubezpieczyciela.

  1. Prawa i możliwości działania

Art. 39. Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U.1997.78.483, Zasada wolności od eksperymentów cyt.: „Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody”.

Art.  25.  ust. 1 Ustawy o zawodzie lekarza [Zgoda uczestnika na eksperyment medyczny; udział małoletniego i osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej]

1.  Eksperyment medyczny może być przeprowadzony po uzyskaniu zgody jego uczestnika lub osoby, której skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć.

Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 30 grudnia 2022 r.

Z uwagi na powyższe, w przypadku, jeżeli nie chcecie się szczepić, warto skorzystać ze sprzeciwu – link u). Jeżeli pracodawca Was przymusza, również możecie wysłać pismo – link v). Natomiast Wniosek o udzielenie informacji publicznej warto rozesłać do punktów szczepień w Waszych miastach aby sprawdzić wiedzę/podnieść świadomość w czym uczestniczą – link t).

W linkach: t, u oraz v znajdują się 3 pisma:

– Sprzeciw/brak zgody na eksperyment medyczny,

– Wniosek o udzielenie informacji publicznej,

– Pismo do Pracodawcy, w przypadku ogłoszenia planu szczepień w zakładzie wraz ze sprzeciwem na poddaniu się eksperymentowi medycznemu.

W przypadku narodowego programu szczepień art. 36 ust. o chorobach zakaźnych możliwość przymusu bezpośredniego nie może mieć zastosowania, bo to jest eksperyment medyczny, a nie szczepienie ochronne.

  1. Odpowiedzialność i możliwość dochodzenia odszkodowania.

Ewentualne naruszenia powyżej przytoczonych przepisów ustawy o zawodzie lekarza art. 25 ust. 1 oraz art. 23a w jakiejkolwiek formie: nakłaniania, przymuszania, podstępu, wprowadzania w błąd czy też wszelkich form przymusu mogą wiązać się z konsekwencjami na gruncie: art. 192 kk, art. 156 kk, art. 157 kk, art. 157a kk, 160 kk, 191 kk, art. 444 § 1 i 2 kc w zw. z art. 445 § 1 kc.

W wymienionych przepisach ustawodawca w zależności od określonego stanu faktycznego przewidział min. karę pozbawienia wolności (od 2 lat do dożywotniego pozbawienia wolności jeśli skutkiem byłaby śmierć człowieka).

Warty uwagi jest również art. 58 ustawy o zawodzie lekarza, ze szczególnym uwzględnieniem ustępu 4, cyt: „Kto przeprowadza eksperyment medyczny bez wymaganej prawnie zgody albo zezwolenia sądowego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż tzw.: „klauzula dobrego samarytanina” zawarta w art. 24 Ustawy z dnia 28 października 2020 r. O przeciwdziałaniu COVID­­‑19, (DZ.U. 2020 r., poz. 2112), w żadnym stopniu nie obejmuje lekarzy ochroną w ramach udziału w Narodowym Programie Szczepień na COVID – 19, którą wyłącza jedynie odpowiedzialność karną w ściśle określonych warunkach i odnosi się wyłącznie do rozpoznawania i leczenia COVID – 19, a nie do działań profilaktycznych, jakim jest aplikacja szczepionki ochronnej.

Na koniec warto również nadmienić, iż ewentualne naruszenia stoją w sprzeczności z art. 39 Konstytucji RP, Punktu 1 Kodeksu Norymberskiego,  art. 39 Konwencji Genewskiej, art. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, oraz art. 5 oraz art. 15 Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie.

Redakcja Rebel24 będzie w dalszym ciągu bacznie przyglądać się sytuacji.

Udostępnij na:

8 Replies to “Próba zamknięcia ust prawnikowi, który walczy o prawdę. Fakty i dokumenty.”

  1. Jestem z Wami od czasu wizyty Pani mecenas wRealu24,jednoczesnie dziekuje za przygotowanie drukow o braku zgody na prowadzenie eksperymentu medycznego tzw “szczepienia” bardzo pomagaja.

  2. Jak Nas jest niewielu. Wierzycie, że damy radę to zmienić. Jeżeli tak to co zrobić żeby nie było powtórki. Dać umrzeć głupocie bez względu czy jest nasza rodziną? Pozdrawiam.

  3. Przyznaję, że wątpiłem w ukazanie się tego postu. Gratuluję odwagi i jak obiecałem będę Was wspierał. Pozdrawiam.

  4. Antypolski rząd stworzył dla siebie i swojego aparatu ucisku tzw. Dobrego Samarytanina. Uważam , że każdy powinien wiedzieć co się za tym kryje. Szprycowanie popierają posłowie tak z lewa jak i z prawa, oprócz Konfederacji. Młodzieżówka lewicy przysłała mi maila, że oni popierają szprycowanie! Moje motto: PiS/PO/SLD JEDNO WIELKIE ZŁO!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *