Oświadczenie o braku zgody na udział w szczepieniach do pracodawcy

Oświadczenie o braku zgody na udział w szczepieniach do pracodawcy przygotowany przez Radcę Prawnego Katarzynę Tarnawę- Gwóźdź.

Oświadczenie o braku zgody na udział w szczepieniach 👇

“Działając w imieniu własnym, w związku z Ogłoszeniem z dnia ………… 2021 r. dot.: obowiązku szczepień w naszym zakładzie na COVID – 19, w ramach Narodowego Programu Szczepień niniejszym informuję, iż odmawiam udziału w powyżej wskazanym eksperymencie medycznym (leczniczym).

 

Jednocześnie wskazuję, iż stanowczo sprzeciwiam się testowaniu na mnie produktu leczniczego który:

1.     Został wprowadzony warunkowo do użytku na okres 1 roku tj. do lipca 2021 r.,

2.     Jest w fazie badań klinicznych planowanych do końca 2023 r.,

3.     Nie ma wystarczających informacji co do skuteczności oraz bezpieczeństwa produktu, w tym co do ewentualnych skutków ubocznych mogących wystąpić w późniejszym czasie, w tym skutków o charakterze poważnym,

4.     Nie został zbadany pod  kątem interakcji z innymi lekami,

5.     Uzyskał warunkowe pozwolenie na jego używanie pomimo, iż zostało ono wydane bez podania pełnej charakterystyki substancji czynnej i produktu końcowego przez Producenta,

6.     W związku z jego produkcją stanowił podstawę zawieszenia przepisów zezwalających odpowiednim organom na żądanie od producentów szczepionek natychmiastowego zaprzestania stosowania GMO w sytuacji znaczących konsekwencji dla życia ludzkiego,

7.     Został wprowadzony do użytku pomimo, iż nie wypełniono obowiązku wskazanego w art.  29 ust. 1.  Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, tj.: uzyskania  obligatoryjnej i pozytywnej opinii o projekcie wydanej przez niezależną komisję bioetyczną.

Ponadto wskazuję, iż zgodnie z treścią Art.  23a ust. 1 pkt 3 ustawy o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty, cyt.:

„1.  Zabrania się przeprowadzania eksperymentu badawczego na: (…)r

3) żołnierzu i innej osobie pozostającej w zależności hierarchicznej ograniczającej swobodę dobrowolnego wyrażania zgody”.

Należy również wskazać, iż uporczywe i długotrwałe nękanie pracownika/podwładnego, zmierzające do wymuszenia zaszczepienia się wbrew jego woli stanowi mobbing uregulowany w art. 94³ § 2 kodeksu pracy. Natomiast jeżeli w/w działania spowodują u pracownika rozstrój zdrowia, wówczas może on dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę zgodnie z treścią art. 94³ § 3 kodeksu pracy.

Bez znaczenia w powyższym zakresie jest czy próby wymuszenia szczepienia maja charakter: jawny, ukryty, podstępny czy też pośredni lub bezpośredni, w przypadku wystąpienia skutków ubocznych, taka osoba będzie ponosiła pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszystkie skutki swojego działania (art. 444 § 1 w zw. z art. 445 § 1 kodeksu cywilnego).

Dodatkowo, pracodawca/przełożony ponosi odpowiedzialność karną. Wszelkie powyżej wskazane podstawy odpowiedzialności dotyczą również sytuacji, gdy pracownik/podwładny podpisze zgodę na udział w eksperymencie medycznym ale zgoda nie była wyrażona swobodnie i dobrowolnie, a jest wynikiem nacisków pracodawcy czy przełożonego.

Ewentualne naruszenia powyżej przytoczonych przepisów art. 25 ust. 1 oraz art. 23a ust. 1 pkt 3 w jakiejkolwiek formie: nakłaniania, przymuszania, podstępu, wprowadzania w błąd czy też wszelkich form przymusu mogą wiązać się z konsekwencjami na gruncie: art. 192 kk, art. 156 kk, art. 157 kk, art. 157a kk, 160 kk, 191 kk, art. 444 § 1 i 2 kc w zw. z art. 445 § 1 kc.

Ponadto, w dniu 27 stycznia 2021 r. została przyjęta Rezolucja Rady Europy nr: 2361 (2021), która zabrania państwom wprowadzania obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi lub wykorzystywania ich do dyskryminacji pracowników lub kogokolwiek, kto się nie zaszczepi. Rada Europy jest organem zarządzającym Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Przedmiotowa kwestia została ujęta w punktach: 7.3 w odniesieniu do zapewnienia wysokiej akceptacji szczepionek: 7.3.1 zagwarantowanie, że obywatele zostaną poinformowani, że szczepienia nie są obowiązkowe i że na nikogo nie będą wywierane naciski polityczne, społeczne ani inne, by się zaszczepił, jeśli sam nie chce tego zrobić 7.3.2 zagwarantowanie, że nikt nie będzie dyskryminowany za to, że nie poddał się szczepieniu ze względu na ewentualne zagrożenia dla zdrowia lub dlatego, że nie chce się poddać szczepieniu.

https://pace.coe.int/en/files/29004/html?fbclid=IwAR1LV0q1Rj2mL8VE4ZHXGx0OUASedmpq2YzAhyleAPzzJzi9SapeHwOtQww

Na koniec warto również nadmienić, iż ewentualne powyżej wskazane naruszenia stoją w sprzeczności z art. 39 Konstytucji RP w zw. z art. 25 ust. 1 Ustawy o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty, które chronią osoby którym wydano polecenia służbowe czy też rozkaz, a które nie powinny go wykonywać z uwagi na jego bezprawność i nie mogą ponosić z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji.

Niniejszy sprzeciw został złożony również w celu zniweczenia możliwości zastosowania art. 25 a pkt 4) Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.”

Oświadczenie możecie pobrać tutaj 👇

Zobacz również 👇

Udostępnij na:

One Reply to “Oświadczenie o braku zgody na udział w szczepieniach do pracodawcy”

  1. Słowa mają ogromną moc, Ja bardzo w to wierze. Mogą inspirować, dawać motywację lub pocieszenie, a gdy go potrzeba. Czasem w jednym zdaniu jak zaklęta jest madrość, której szukamy w życiu przez bardzo długi czas. Twój blog to dosadnie urzeczywistnia!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *