Do grupy “0” szczepień włączeni rodzice hospitalizowanych wcześniaków!

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował: “Rodzice wcześniaków hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii i patologii noworodka zostają włączeni do grupy zero szczepień na koronawirusa”. Jest to odpowiedź na apel, o który ubiegała się Fundacja Koalicja dla Wcześniaka.

Do osób z grupy zero czyli personelu medycznylego i pracowników podmiotów leczniczych zostali dodani rodzice hospitalizowanych wcześniaków na oddziałach intensywnej terapii i patologii noworodka.

Według Fundacji Koalicja dla Wczesniaka przyjęcie przez rodziców szczepionki na covid-19 ma być “przepustką” do przebywania, opieki i karmienia dziecka piersią w szpitalu.

Interpelację do Premiera związaną z apelem Fundacji Koalicja Dla Wczesniaka złożyła Monika Wielichowska- poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

W interpelacji zacytowała: “Dlatego konieczne jest umożliwienie wczesnego dostępu do szczepień przeciwko covid-19 i włączenie rodziców wcześniaków do grupy zero, gdyż dzięki szczepieniom rodzice będą mogli znowu być przy swoich dzieciach jak przed pandemią, nie będą też stanowili zagrożenia po wypisie dziecka do domu”.

Fundacja zwaraca uwagę na to, że pandemia to niezwykle trudny czas dla mam wcześniaków, które oddzielone od swoich dzieci toną w skutku, rozpaczy i bólu. Rodzice wcześniaków z nadzieją oczekują włączenia ich do grupy zero w procesie szczepień przeciwko covid-19, aby mogli znowu być przy swoich dzieciach” – czytamy.

Interpelacja posła Moniki Wielichowskiej:

Odpowiedź Ministra Zdrowia na apel Prezesa Fundacji Koalicja dla Wczesniaka:

Koalicja dla Wcześniaka przyznała w poście, że dzieci przyjęciu szczepienia na covid-19 rodzice nie będą poddawani separacji od swoich dzieci! Post udostępniło Ministerstwo Zdrowia. 800 podpisów zadecydowało o zaszczepieniu na covid- “przepustki” do władzy rodzicielskiej nad własnym dzieckiem? Post:

Redakcja czujny.pl kilka miesięcy temu podkreślała problem izolacji dzieci od rodziców na terenie szpitali. Możecie przeczytać o tym pod linkiem: https://www.czujny.pl/rozpaczliwy-placz-dzieci-za-rodzicami-w-szpitalach-dzieciecych-rozmowy-z-dyrektorami-placowek-opinie-adwokatow/.

W powyższym linku jest zawarta opinia prawnika.

Opinia prawna adwokata Patryka Michalik:

“Kwestie związane z opieką nad pacjentem małoletnim przez jego przedstawiciela ustawowego (rodzic) albo opiekuna faktycznego, reguluje wprost ustawa z dnia z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2019 r., poz. 1127) – dalej: ustawa, choć oczywiście podstawowe prawa pacjenta (w tym również małoletniego można wyinterpretować z dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady UE, a także z Konstytucji RP.
Zgodnie z definicją przyjętą przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pacjent to osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej niezależnie od tego, czy jest zdrowa czy chora. Pacjent oznacza każdą osobę fizyczną, która chce otrzymać lub otrzymuje opiekę zdrowotną w państwie członkowskim. Na gruncie prawa polskiego definicja pacjenta pojawia się w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy, i będzie to osoba zwracająca się do podmiotu udzielającego świadczeń medycznych o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny. Przy tym jednak na uwagę zasługuje także i przepis art. 2 ustawy, zgodnie z którym przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie jest obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych
W rozdziale 9 cytowanej ustawy – nazwanym Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego – wymienione zostały prawa pacjenta w postaci między innymi kontaktu osobistego z innymi osobami, jak i też prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Z treści więc przepisu art. 33 ust. 1 ustawy wynika, iż pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, natomiast w przepisie art. 34 ust. 1 ustawy przewidziano, że pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
Ten ostatni przepis ustawy był w ostatnim czasie nowelizowany przez ustawodawcę na mocy ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  z dnia 16 maja 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1128). W związku z dokonaną zmianą zmieniono dotychczasową treść ust. 2 tegoż artykułu, wprowadzając po wyrazach ,,opiekę sprawowaną” wyrazy ,,nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności”, lecz przede wszystkim wprowadzono ust. 3, z następującym brzmieniem: przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w podmiocie leczniczym, o którym mowa w art. 33 ust. 1, rozumie się również prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego #W uzasadnieniu rządowego projektu do powyższej zmiany ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta można znaleźć, iż dziecko ma prawo do tego, aby cały czas przebywali razem z nim w zakładach leczniczych ww. podmiotów rodzice albo opiekunowie. W związku z czym rodzicom należy stwarzać możliwie dogodne warunki pobytu razem z dzieckiem oraz zachęcać i ułatwiać im realizację tego prawa. Obecność osób bliskich jest korzystna dla dziecka, przyspiesza proces leczenia, łagodzi stres i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa. Co istotne również z innego punktu widzenia w uzasadnieniu projektu tej zmiany podkreśla się, iż Pobyt rodziców albo opiekunów przy dziecku w szpitalu nie może narażać ich na ponoszenie dodatkowych wydatków. Zmiany prawa w powyższym zakresie można odczytać wyłącznie pozytywnie, jako element wspierania sytuacji społecznej i ekonomicznej rodziny sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, ale też jako zabezpieczenie prawa do dodatkowej, zwolnionej z opłat opieki pielęgnacyjnej nad takimi pacjentami”.

Na stronie WHO możemy przeczytać Fakty o COVID-19 związane z kamieniem piersią i kontaktem skóra do skóry:

Wirus COVID-19 nie został znaleziony w mleku matki. Jak dotąd nie wykryto przenoszenia COVID-19 przez mleko matki i karmienie piersią. Nie ma powodu, aby unikać lub przerywać karmienie piersią.

We wszystkich warunkach społeczno-ekonomicznych, również tam gdzie występuje zachorowalność na COVID-19 karmienie piersią poprawia przeżycie i zapewnia noworodkom i niemowlętom korzyści zdrowotne i rozwojowe przez całe życie. Karmienie piersią poprawia także zdrowie matek.

Natychmiastowa i ciągła pielęgnacja skóry, w tym pielęgnacja matki kangura, poprawia kontrolę temperatury noworodków i jest związana z poprawą przeżycia noworodków. Umieszczenie noworodka blisko matki nawet jeśli jest chora lub podejrzana o zakażenie, umożliwia również wczesne rozpoczęcie karmienia piersią, co również zmniejsza śmiertelność. Liczne korzyści wynikające ze kontaktu skórnego i karmienia piersią znacznie przewyższają potencjalne ryzyko przeniesienia i choroby związane z COVID-19.

Kobiety z potwierdzonym lub podejrzewanym COVID-19 mogą karmić piersią, jeśli sobie tego życzą. One powinny:

  • Często myj ręce mydłem i wodą lub używaj ręcznych środków na bazie alkoholu, a zwłaszcza przed dotknięciem dziecka;
  • Nosić maskę medyczną podczas każdego kontaktu z dzieckiem, w tym podczas karmienia;
  • Kichanie lub kaszel w chusteczkę. Następnie usuń go natychmiast i ponownie umyj ręce;
  • Rutynowo czyść i dezynfekuj powierzchnie dotykane przez matki.

Ważne jest, aby wymienić maski medyczne, gdy tylko staną się wilgotne i natychmiast je zutylizować. Maski nie powinny być ponownie używane ani dotykane z przodu.

Liczne korzyści z karmienia piersią znacznie przewyższają potencjalne ryzyko przeniesienia i choroby związane z wirusem COVID-19. 

Tymczasem w Polskich szpitalach wcześniaki są izolowane od rodziców, zwłaszcza od matek karmiących, jedynym rozwiązaniem jest przyjęcie szczepionki przeciwko koronawirusowi?

Rodziców hospitalizowanych wcześniaków prosimy o wyrażenie opinii w tym temacie na adres email: redakcja@rebel24.pl. Państwa opinie pozostaną anonimowe.
Kochani prosimy o wsparcie portalu Rebel24.pl na miesiąc styczeń.
Fundusze są nam niezbędne do utrzymania portalu, organizacji pracy redaktorskiej, dojazdu na interwencję, wydarzenia, manifestację, materiały informacyjne. Często mamy potrzebę skorzystania z pomocy prawnej. Działamy dla Was i dzięki Waszemu wsparciu możemy działać dalej. Pragniemy rozwijać na większą skalę niezależne media. Chcemy w dalszym ciągu nagłaśniać sprawy, które są dla Was tak istotne. Dziękujemy z całego serca za każdą darowiznę. Możesz jej dokonać pod linkiem 👇
https://zrzutka.pl/jprdk4

Udostępnij na:

2 Replies to “Do grupy “0” szczepień włączeni rodzice hospitalizowanych wcześniaków!”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *